Menu Close

Pagalba šeimai

Siekiant suteikti pagalbą socialinės rizikos veiksnius patiriančiai šeimai/vaikui ir/arba siekiant užkirsti kelią  galimiems socialinės rizikos veiksniams šeimoje pasireikšti Tauragės šeimos gerovės centro Paramos šeimai skyrius teikia socialines paslaugas asmenims ir šeimoms, auginančioms vaikus, besilaukiančioms vaikų,   fiziniams asmenims, vykdantiems vaiko laikinąją priežiūrą, asmenims, kuriems apribota tėvų valdžia.

Paramos šeimai skyriuje dirba atvejo vadybininkai, socialiniai darbuotojai, teikiantys socialinę priežiūrą šeimoms ir individualios priežiūros darbuotojai.

Socialinės pagalbos šeimoms tikslas padėti palaikyti ir atkurti šeimos savarankiškumą, atliekant įvairias visuomeniniame ir (ar) asmeniniame šeimos gyvenime reikalingas funkcijas bei sudaryti tinkamas sąlygas vaikams augti ir vystytis biologinėje šeimoje.

Atsižvelgiant į pagalbos poreikio vertinimą ir priklausomai nuo konkrečios situacijos šeimoje Paramos šeimai skyrius teikia prevencines, bendrąsias ir socialinės priežiūros paslaugas. 

 

   • BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI:

 

Informavimas –  reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai);

Konsultavimas – kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų;

Tarpininkavimas ir atstovavimas –  pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt.), tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų);

Transporto organizavimas – paslauga, teikiama pagal poreikį, kuomet būtina užtikrinti šeimos ir (ar) vaikų nuvykimą pas sveikatos priežiūros specialistus ir kitas įstaigas, jeigu dėl nepakankamų pajamų  ar kitų priežasčių šeima negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.

   • PREVENCINĖS PASLAUGOS ŠEIMAI:

 

Motyvaciniai pokalbiai/individualios konsultacijos – tai į klientą orientuotas konsultavimas, kuriuo siekiama, paspartinti kliento pažangą, paskatinti kad klientai patys įvertintų savo situaciją ir siektų pokyčių;

POZITYVIOS TĖVYSTĖS MOKYMAI tai užsiėmimai šeimoms, siekiant paskatinti gerus santykius tarp tėvų ir vaikų, užkirsti kelią (rimtoms) problemoms auginant vaikus, įsisąmoninti ilgalaikius auklėjimo tikslus, įgyti žinių apie vaiko įvairaus amžiaus tarpsnio ypatumus;

Šeimos mediacija – paslauga, teikiama neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant ginčus, tarpusavio konfliktus spręsti taikiai.

   • SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS ŠEIMAI:

 

Socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugos teikiamos asmenims (šeimoms), siekiant stiprinti jų bendravimo gebėjimus (ieškant pagalbos, prisitaikant prie naujų situacijų, dalyvaujant visuomenės gyvenime, užmezgant ir palaikant ryšius su artimaisiais ir pan.) ir (ar) organizuojant jų darbinį užimtumą;

Socialinės priežiūros šeimoms paslaugos teikiamos sunkumų patiriančiai šeimai, turinčiai vaikų (krizė, socialinių įgūdžių stoka, priklausomybės, smurtas, vaikų nepriežiūra ir pan.), siekiant ją įgalinti savarankiškai rūpintis savo vaikais ir tinkamai juos prižiūrėti, savarankiškai spręsti problemas, užtikrinti emocinę ir psichologinę gerovę, palaikyti glaudesnį santykį su socialine aplinka, stiprinti šeimos narių gebėjimus prižiūrėti, pozityviai auklėti ir ugdyti vaikus nuo gimimo, padėti šeimai sukurti vaikų raidai palankią aplinką ir išvengti socialinės atskirties;

Psichosocialinė pagalba/psichologo paslaugos (socialinės, psichologinės) suteikiamos ir organizuojamos asmenims, išgyvenantiems krizę ar patiriantiems stiprius emocinius išgyvenimus (sunkias ligas, netektis, skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą), ir jų šeimoms, artimiesiems.

Pagalba šeimoms, patiriančioms socialinę riziką, organizuojama, vadovaujantis Atvejo vadybos tvarkos aprašu.

 

Kas yra ATVEJO VADYBININKAS IR KUO SVARBUS JO DARBAS?

 

Atvejo vadyba – tai atvejo vadybininko koordinuojamos kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą organizavimas ir teikimas, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises ir teisėtus interesus.

Atvejo vadybos tikslas yra rasti geriausią problemos sprendimo būdą ir suteikti šeimai ir vaikui tokią pagalbą, kuri ne tik padėtų išspręsti vaiko ir šeimos problemas, bet ir sudarytų sąlygas šeimai ir vaikui pačiai siekti reikiamų pokyčių, užtikrinančių vaiko saugumą, jo interesus.

Atvejo vadybą sudaro:

šeimos poreikių pagalbai vertinimas (socialinės rizikos veiksnių reiškimosi šeimoje lygiai, vaiko ir jo šeimos apsaugos faktorių vertinimas);

pagalbos organizavimas;

pagalbos plano sudarymas;

pagalbos plano įgyvendinimo koordinavimas;

šeimos stebėsena.

Atvejo vadybininkas atlieka šias funkcijas:

  • telkia pagalbos teikėjus planuojant ir teikiant pagalbą vaikui ir (ar) šeimai;
  • organizuoja atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoja pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą;
  • koordinuoja pagalbos plano įgyvendinimą, vertina pagalbos plano poveikį vaikui ir(ar) šeimai, jo rezultatyvumą, efektyvumą;
  • koordinuoja socialinių darbuotojų darbui su šeimomis veiklą, telkiant komandą, reguliariai organizuojant bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikia jiems metodinę pagalbą ir kt.;
  • inicijuoja socialinį darbą su šeimos socialine aplinka pagal poreikį koordinuoja prevencinę pagalbą, pasitelkiant socialinę šeimos aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus, renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje;
  • bendradarbiauja su valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis, įstaigomis, kitomis organizacijomis.


Paramos šeimai skyrius

Donelaičio g. 21, Tauragė

Tel. +370 655 65913
El. p. j.vaisvilaite@tauragessgc.lt

Darbo laikas:

Pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val., penktadienį 8.00 – 15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

Paramos šeimai skyriaus kontaktai

Tauragės šeimos gerovės centro paramos šeimai skyriaus nuostatai

Socialinio darbo su asmenimis ir šeimomis Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas [/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Skip to content