Menu Close

Tauragės vaikų globos namai „šaltinėlis“ veiklos programa 2016 m.

 

TAURAGĖS VAIKŲ  GLOBOS NAMAI „ŠALTINĖLIS“

VEIKLOS PROGRAMA

2016 m.

 

Vizija – Tauragės vaikų globos namai „Šaltinėlis“ – globos įstaiga, kurioje likusiems be tėvų globos vaikams teikiamos socialinės bei ugdymo paslaugos, sudarant tinkamas sąlygas saugiai augti, vystytis, tobulėti bei ruoštis savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

Misija – globoti be tėvų globos likusius vaikus, atstovauti ir ginti jų teises bei teisėtus interesus, sudaryti sąlygas vaiko grįžimui į šeimą ir asmens socialiniam integravimuisi į visuomenę.

Tikslas – vaikų, netekusių tėvų globos, laikina ir nuolatinė globa ir rengimas savarankiškam gyvenimui.

 

Uždaviniai:

1. Komandos telkimas sudarant individualius socialinių paslaugų teikimo planus bei peržiūras.

2. Organizuoti turiningą globotinių (rūpintinių) užimtumą, planuoti jų laisvalaikio praleidimą.

3. Didinti vaikų mokymosi motyvaciją, organizuoti individualią pagalbą mokantis.

4. Padėti atkurti pilnavertį bendravimą tarp globotinių ir jų artimųjų bei giminaičių.

5. Sudaryti sąlygas ugdytinių saviraiškai.

6. Socialinių įgūdžių ugdymas, siekiant padėti integruotis į visuomenę (palikus vaikų namus    išmokti savarankiškai planuoti savo gyvenimą, darbinę veiklą, mokėti tvarkyti savo finansinius reikalus ir panašiai).

 

Priemonės:

1.      Teikti vaikams socialinę globą pagal individualių socialinių paslaugų teikimo planą.

2.      Skatinti globotinius kuo aktyviau dalyvauti popamokinėje veikloje ir vaikų globos namų veikloje.

3.      Ugdyti pozityvų požiūrį į dorovines, etines, elgesio, kultūros, sveikos gyvensenos vertybes.

4.      Renkant informaciją apie globotinių šeimas ir giminaičius, bendradarbiauti su Vaiko teisių apsaugos skyriumi, seniūnijų socialinio darbo organizatoriais.

5.      Vaiko teisių apsaugos skyriaus, Socialinės paramos skyriaus ir vaikų globos namų darbuotojų pasitarimai dėl ugdytinių grąžinimo į šeimas.

6.      Įtraukti globotinius į vaikų globos namų aplinkos tausojimą, aplinkos tvarkymą.

7.      Palaikyti bendravimą su globotiniais, grįžusiais į šeimas, apsigyvenusiais pas globėjus, įtėvius, išvykusius mokytis ir gyventi savarankiškai ( 3metus )

 

 

 

VIDINĖ APLINKA, IŠTEKLIAI
STIPRYBĖS
SILPNYBĖS
ü  Gera materialinė bazė

ü  Įstaiga atitinka geriausius globos įstaigoms taikomus standartus- LICENCIJA SOCIALINEI GLOBAI TEIKTI Nr.L000000004.

ü  Išduota 2013-07-02

ü  Ilgametė darbo patirtis ir susiformavusios tradicijos

ü  Galimybė vykdyti projektinę veiklą

ü  Gebanti kūrybiškai dirbti vaikų globos namų specialistų komanda

ü  Vykdoma gerosios patirties sklaida

ü  Administracijos gebėjimai sutelkti vaikų globos namų bendruomenę tikslui ir uždaviniams įgyvendinti

ü  Skatinamas socialinių darbuotojų, pedagogų profesinis tobulėjimas

ü  Tikslingas, kryptingas įstaigos veiklos planavimas

ü  Jauki ir svetinga įstaigos aplinka

ü  Racionalus materialinių ir finansinių išteklių naudojimas

ü  Kompiuterizuotos darbo vietos

ü  Nedidelė personalo kaita
ü  Nepakankamas darbuotojų kvalifikacijos kėlimo finansavimas

ü  Globotinių pasyvaus paslaugų gavėjo vaidmens susiformavimas

ü  Nenoras socialinių darbuotojų atestuotis
IŠORINĖ APLINKA, VEIKSNIAI
GALIMYBĖS
GRĖSMĖS
ü  Investicinių projektų įgyvendinimo galimybės

ü  Kvalifikacijos kėlimas

ü  Galimybė tobulinti ir plėtoti ryšius su socialiniais partneriais bei socialine-kultūrine aplinka

ü  Projektinės veiklos vystymo galimybė

ü  Materialinis ir moralinis darbuotojų skatinimas

ü  Rėmėjų paieška

ü  Geresnis visuomenės informavimas apie vykdomą veiklą
ü  Vaikų globos namų auklėtinių polinkis nusikalsti ir neigiama nuostata į vaikų globos namus

ü  Negatyvi neigiama visuomenės nuostata į vaikų globos namų auklėtinius dėl jų asocialaus ar nusikalstamo elgesio

ü  Aktualių, vaikų globos namų specifiką atitinkančių, kvalifikacijos tobulinimo institucijose trūkumas

ü  Specialiųjų poreikių ,kompleksinę negalią ,žalingų įpročių turinčių vaikų skaičiaus didėjimas ir nebuvimas stacionarių paslaugų gydymui
 

SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI

 

Eil. Nr.
Tema
Data

1.
Supažindinimas su bendra įstaigos veiklos programa 2016 metams ir patvirtinimas.

Ataskaitos  už 2015 metus patvirtinimas.

-Kursų ,seminarų, konferencijų medžiagos perteikimas
sausis
2.
Bendradarbiavimo įgūdžiai .( sugebėjimas prisiimti atsakomybę ,sugebėjimas pasidalinti atsakomybe su kitais ,sugebėjimas dirbti komandoje)

Kursų ,seminarų, konferencijų medžiagos perteikimas
gegužė
3.
.Socialinis atsparumas –asmens sugebėjimas sėkmingai orientuotis stresinėse situacijose ir adekvačiai reaguoti į nepalankias situacijas.

Kursų ,seminarų ,konferencijų medžiagos pateikimas
rugsėjis
4.
2016 metų veiklos programos įgyvendinimo analizė, gairės 2017 metams.

Kursų, seminarų, konferencijų medžiagos perteikimas
lapkritis
VALDYMAS IR ADMINISTRAVIMAS

 

Mėn.
Tema
Data

2

1.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

5.

 

 

 

6.

 

 

7.

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

11.

 

 

12.

 

 

Parengti 2015 metais vaikų globos namuose teiktų socialinių paslaugų ataskaitą

Parengti 2015 metų įstaigos veiklos ataskaitą

Parengti 2016 metų veiklos programą

Sudaryti 2016 metų  biudžeto išlaidų sąmatų įvykdymo ketvirtinių, metinių ataskaitų rinkinį

 

2016 metų globos namų biudžeto sąmatos aptarimas.

Suderinti ir patvirtinti  spec. pedagogo, psichologo metinės veiklos planus, šeimynų veiklos planus.

Suderinti ir patvirtinti neformalaus ugdymo pedagogų parengtas programas:

-sportinės veiklos programa 2016 metams

-muzikinės veiklos programa 2016 metams

 

Parengti ir patvirtinti darbuotojų kasmetinių atostogų grafikus

Patobulinti viešųjų pirkimų tvarkas

Studentų priėmimas atlikti praktiką

 

Savarankiško maitinimosi tvarkos vykdymo kontrolė

Peržiūrėti ir papildyti darbuotojų veiksmų tvarką vaikų smurtinio elgesio atveju

 

 

Sudaryti darbuotojų sveikatos tikrinimo grafikus 2016 metams

Sudaryti  socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų, pedagogų ir kito personalo kvalifikacijos kėlimo perspektyvinį planą.

 

Patobulinti socialinio darbuotojo savęs įsivertinimo tvarką.

Patobulinti  vaikų globos namų teritorijos tvarkymo ir priežiūros tvarką.

 

Vaikų vasaros poilsio organizavimas

Naujausių dokumentų reglamentuojančių įstaigos darbą svarstymas.

 

Peržiūrėti ir papildyti tvarką, užtikrinančią informacijos, susijusios su vaiku ir dokumentų kaupimą vaiko byloje.

 

Pasiruošimas naujiems mokslo metams.

Vaikų adaptacija ugdymo įstaigose ir problemos

 

Vaiko gerovės užtikrinimas (artimos šeimai namų aplinkos kūrimas –numatymas reikiamų daiktų šeimynai)

Teikiamų socialinių paslaugų  sąlygų palankumas .

 

 

Vaikų užimtumas žiemos atostogų metu.

Šventinių renginių organizavimas.
sausis

 

 

 

 

 

vasaris

 

 

 

 

 

 

 

kovas

 

 

balandis

 

 

 

gegužė

 

 

 

birželis

 

 

liepa

 

 

rugpjūtis

 

 

rugsėjis

 

 

spalis

 

lapkritis

 

 

gruodis

 

 

 

SOCIALINIŲ DARBUOTOJŲ PADĖJĖJŲ PASITARIMAI

 

Eil.

Nr.
Priemonės pavadinimas
Data
1.
Įstaigos veiklos programos tvirtinimas 2016 metams.

Įstaigos veiklos 2015 metų ataskaitos tvirtinimas.

.
sausis (kartu su soc. darbuotojais)
2.
Savęs įsivertinimo anketų analizė ir indėlis įstaigos gerovės kėlimui
balandis
3.
Darbas komandoje.-privalumai ,grupės dinamika, sinergetinį efektą darbo grupėje lemiantys veiksniai ,Komandos ir   iniciatyvaus kolektyvo formavimo eiga ir metodai.
rugsėjis
METODINĖS VEIKLOS PROGRAMA

 

Eil.

Nr.
PRIEMONĖS PAVADINIMAS
DATA
1.
METODINIS PASITARIMAS

PRANEŠIMAS:

Globotinių mokymosi sunkumai mokykloje ir mokymosi motyvacija

PASISAKYMAI:

Mokyklą nelankančių paauglių požiūris į mokyklą ir mokymąsi
Nelankančių mokyklos veikla ,“nenoro“ mokytis priežastys.,jų šalinimo būdai
Soc,darbuotojo pagalba mokiniui norinčiam mokytis aukštojoje mokykloje
Skatinimo priemonių naudojimas.
PRAKTIKA

Mokymosi sunkumai (kiekviena šeimyna atlieka analizę savo mokinių problemų išaiškinimui)
vasaris
2.
METODINIS PASITARIMAS

PRANEŠIMAS

Sveikatos stiprinimo priemonės ,skatinančios ugdyti tinkamą vaikų požiūrį į sveikatą ir sveiką gyvenseną

PASISAKYMAI

1.      Sveiko gyvenimo įgūdžių reikšmė sveikatos išsaugojimui

2.      Saugūs namai –saugūs vaikai

3.      Probleminių vaikų sveikata ir gydymas

4.      Vaikų sveikatos sutrikimų priežastys ir šalinimo būdai

 

PRAKTIKA :

Apskritas stalas – paauglių diskusija su med, darbuotojais jiems rūpimais sveikatos klausimais
gegužė
3.
METODINIS PASITARIMAS

Turiningo ir prasmingo laisvalaikio planavimas ir organizavimas

 

PASISAKYMAI:

1.vaikų gebėjimų atradimas ir ugdymas

2. Laisvalaikio praleidimas savaitgaliais

3.Naujo šeimos nario įtraukimas į įvairią veiklą

4.Pagalba vaikui pasirenkant popamokinės veiklos užsiėmimus

PRAKTIKA:

Laisvalaikio akimirka (kiekviena šeimyna parodo savo šeimynoje mėgstamiausią vaikų veiklą) .
spalis
 

UGDYMO IR SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO PROGRAMA

 

 

Eil. Nr.
Tema

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Teikti socialines paslaugas

Socialinį darbą organizuoti pagal individualų vaiko ugdymo ir socialinių paslaugų teikimo planą.
Spręsti vaikų grąžinimo į šeimą klausimus.
Spręsti vaiko turtinius klausimus.
Spręsti vaiko mokymosi motyvacijos, mokyklos lankomumo, elgesio klausimus.
Parengti ir įgyvendinti įvairius prevencinius projektus
Sveikos gyvensenos įgūdžių formavimas.
Dorinio ugdymo programa
Estetinio ugdymo programa
Pilietinio ugdymo programa
Rengimo šeimai ir lytiškumo ugdymo programa
Savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo programa
Darbinės veiklos programa
Socialinių įgūdžių ugdymo programa
Socialinio atsparumo programa
Savęs pažinimo programa
Profesinis orientavimas ir informavimas
Programa „Linas“
Projektas „Pažink pasaulį futbolo aikštėje“ respublikinis
Signataro Egidijaus Bičkausko kartingų turnyras –respublikinis
2015 metų V-osios  Gaurės  Mažosios olimpinės žaidynės“
Projektas „ Žalia stotelė.“-respublikinis projektas
Projektas „ Vaikų kompiuterinis raštingumas“
Projektas „“Saulė ,vasara ir Mes“
Projektas  socialinis muzikinis“Altruistės“-respublikinis„
Projektas „Saugi pradžia“-respublikinis projektas
Projektas „Gaminame su vaikais“
Projektas „Mini rankinis“- respublikinis
Maisto banko akcija
Projektas „Profesijos pasirinkimo galimybės“(suteikti informatyvių žinių apie profesijos įsigijimą ir darbo paieškos galimybės ir būdai)
Projektas “Gražiausiu Lietuvos taku“ (aplankyti pagal vaikų norus įžymias vietas, parodas ,šventes)

Projektas „Sveikatos takeliu“(asmens higienos svarba, tylos galia, vandens galia)
Popietė „Neterškime savo gimtos kalbos

Programa „Išjudink save‘

Diskusija ..Padarinių numatymas „Kas atsitiktų, jei pasielgčiau taip? „“

Diskusija „  Kas yra pats gražiausias dalykas ,kurį yra tekę tau matyti? „

Diskusija „Ko tu labiausiai bijai?  “..

Diskusija  Pasaulis ,kuriame norėčiau gyventi““

Diskusija  „Į ką galiu kreiptis pagalbos bet kokiu atveju“

Diskusija „Alkoholio ir tabako vartojimo pasekmės“

Parengti ir įgyvendinti vasaros poilsio projektus:
Gerumo seansai globojamiems vaikams –„Forum cinemas“

·

·         Kelionė „ Susipažink su mokslo šventove“- būsimieji  mokinukai

 

·         Kelionė į Pagėgių, Viešvilės, Pajūrio, Klaipėdos, Alytaus ,Radviliškio vaikų globos namus „Draugaukime. Bendraukime. Pažinkime vieni kitus“.

Padėti neįgaliems vaikams integruotis į vaikų globos namų bendruomenę.
„Draugystės tiltas – bendradarbiavimas su Skaudvilės spec. mokykla  ir VRCM „Pušelė“.

8. Šeimynos vaikų ir visų šeimynos darbuotojų pavakarojimai vieną kartą ketvirtyje (prie arbatos puodelio pasikalbėti atvirai apie rūpimas temas)
2.
Teikti ugdymo paslaugas

Organizuoti vaikų ugdymą pagal amžių ( mišri ikimokyklinio ugdymo programa).
Sudaryti galimybes gauti ugdymo paslaugas miesto įstaigose (MKC, sporto mok. ,jaunųjų šaulių , muzikos mok.) ir vaikų globos namuose (sporto, muzikos, šokio, kompiuterinio raštingumo)
Organizuoti savarankiškų įgūdžių ugdymą ir tobulinimą.
3.

 

Teikti informavimo ir konsultavimo paslaugas

1.      Mokyti vaikus spręsti darbo pasirinkimo problemas

 

·         Darbų pasiūla ir paklausa darbo rinkoje.

·         Mokyti pasinaudoti darbo biržos paslaugomis.

·         Karjeros planavimo galimybės.

2.      Mokyti vaikus spręsti būsto susiradimo problemas.

·         Našlaičio įsikūrimo pašalpa ir socialinės garantijos įsigyjant būstą.

·         Susitikimas su Socialinės paramos skyriaus specialistais.

3.      Mokyti vaikus spręsti profesijos pasirinkimo problemas.

·         „Profesijos pasirinkimo galimybės, atsižvelgiant į mokymosi gebėjimus“.

·         Diskusijos su įvairių profesijų specialistais, aptariant profesijų ypatumus ir privalumus.

·         Lankyti atvirų durų dienas profesinėse ir aukštosiose mokyklose.

4.      Vykdyti vaikų integravimo į visuomenę programą.

·     Vaiko psichinė savijauta, gyvenant be tėvų.

·         Materialinių vertybių tausojimas.

·         Biudžeto planavimas.

·         Narkotikų ir alkoholio žala.

·         Sveikos gyvensenos ugdymas.

·         Atsakingumas ir pareigingumas: „Gyvenu – padedu sau ir kitiems“.

·         Aš noriu jaustis saugus.

·         Pasitikėjimo ir savianalizės ugdymas.
RYŠIŲ SU VISUOMENE IR KITOMIS INSTITUCIJOMIS PROGRAMA

 

EIL. NR.
TURINYS
FORMA
1.
Bendravimas su žiniasklaida:

–    informaciniai pranešimai apie globos namus, gerosios darbo patirties sklaida.

straipsniai, informaciniai pranešimai spaudoje

Bendravimas ir bendradarbiavimas su teisėtvarkos institucijomis

-Tauragės PK nepilnamečių inspektoriai

-Anstolių kontoromis

-Teismai

-Prokuratūra

Bendravimas ir bendradarbiavimas su savivaldybės

-Vaiko teisių apsaugos tarnyba

-Socialinės  paramos skyriumi

-Švietimo skyriumi

-Turto valdymo skyriumi

-Finansų skyriumi

-Civilinės metrikacijos skyriumi

Bendradarbiavimas su

-Bankais

-Registrų centru

-Seniūnijomis

-Neįgalumo  lygio ir nedarbingumo nustatymo tarnyba

-Gydymo įstaigomis
Dalyvavimas apklausose, prevencinis darbas, dalyvavimas posėdžiuose

 

 

Tvarkant vaikų dokumentus
2.
Ryšiai su kitų tautų bei kultūrų atstovais:

–    bendravimas su vokiečiais iš Rydštato.

–    evangelikų kunigu M.Dikšaičiu, K.Skausmeniu,

–    kunige Walla iš Švedijos.

– rėmėjais norvegais
Laiškai, sveikinimai, susitikimai

3.
Ryšiai su kitomis panašaus profilio įstaigomis – gerosios patirties skleidimas ir priėmimas:

–    Mažeikių vaikų globos namai,

–    Klaipėdos „Smiltelė“

–    Viešvilės vaikų globos namai

–    Plungės vaikų globos namai,

–    Antazavės vaikų globos namai,

–    Lauksargių senelių namai,

–    Skaudvilės spec.internatinė m-kla,

–    VRCM „Pušelė“,

–    Pajūrio vaikų globos namai,

–    Alytaus vaikų globos namai

Bendros šventės, dalijimasis gerąja darbo patirtimi, sportinės varžybos, pažintinės ekskursijos
4.
Muzikos mokykla

Sporto mokykla

MKC

Įvairios mokymosi įstaigos
Gabių vaikų ugdymas
5.
Lietuvos futbolo federacija

FK Tauras
Dalyvavimas varžybose, susitikimai
 

BENDRUOMENĖS DARBO KONTROLĖS PLANAS

 

 

Eil. Nr.
Kontrolės objektas
Kontrolės forma
1.
Pareigybių aprašymai. Darbų saugos ir sveikatos instruktažai, darbo sutartys
Informacija direkciniame pasitarime
2.
Vaikų mityba (gaminamo maisto kokybė, maisto bloko švara ir tvarkingumas, savarankiška vaikų mityba)
Reidai
3.
Taupymo programos įgyvendinimas
Reidai, įvertinimas, skatinimas
4.
Sandėlininkų darbas

Viešųjų  pirkimų organizavimas
Reidai, dokumentacijos tikrinimas, aptarimas direkciniame pasitarime
5.
Elektros ūkis
Reidai, gedimų likvidavimas
6.
Aptarnaujančio personalo darbo kokybė
Reidai, pokalbiai, informacija direkciniame pasitarime
7.
Nurašymo komisijų darbas
Aktų ir inventoriaus sutikrinimas
8.
Gautos labdaros pajamavimas
Pajamavimo aktai
9.
Prekių pirkimas
Įtraukimas į inventoriaus knygas
10.
Įvairi dokumentacija
Aptarimas, įvertinimas
11.
Tabelių, darbo grafikų, atlygio kortelės
Pastabos, įsakymai
12.
Sveikos ir saugios darbo sąlygos, priešgaisrinė būklė, civilinė sauga
Informacija vadovui, aktai, skubus tvarkymas
13.
Maisto produktų apskaitos tvarkymas
Dokumentacijos tikrinimas, aktai
14
Vyr. finansininko priežiūra pagal norminius aktus ir pareigybinę instrukciją
Įvairiom formom, aptariant su įstaigos administracija
15.
Darbas pagal vadybinių vaidmenų pasiskirstymą ir pareigybines instrukcijas
Pokalbiai, nurodymai, įsakymai
16.
Automobilio ridos ir kuro normų patikra
Aktai
 

VAIKŲ INTEGRACIJOS   Į      VISUOMENĘ PROGRAMA

 

 

EIL. NR.
TURINYS
1.
Vaikų mokymasis visose pagrindinėse vidurinėse mokyklose.,
2.
Vaikų individualių gebėjimų ugdymas:

–          sporto mokykla;

–          MKC;

–          muzikos mokykla.

–          popamokinės veiklos būreliai mokyklose

–          veikla vaikų globos namuose (sporto, muzikos,karpinių)

–          jaunųjų šaulių veikla

 

3.
Aktyvus rajono renginių lankymas, o esant galimybei –  ir Respublikoje.
4.
Susitikimai su kitų vaikų globos namų vaikais (pasirinktinai)

–          Mažeikių vaikų globos namai,

–          Klaipėdos „Danė“, „Smiltelė“,

–          Viešvilės vaikų globos namai,

–          Pagėgių vaikų globos namai,

–    Kauno vaikų.. globos namai

–          Pajūrio vaikų globos namai.

–          Alytaus vaikų globos namai
5.
Vaikų lankymasis sekmadieninėse mišiose.
6.
Gražus bendravimas su gatvės kaimynais.
7.
Vaikų lankymasis ir viešėjimas pas laikinus  globėjus.
8.
Dalyvavimas konkursuose, varžytuvėse, parodose rajone ir Respublikoje.
9.
Vasaros poilsis vaikų poilsio stovyklose Respublikoje ir užsienyje.
10.
Ekskursijos po Respubliką ir užsienį.
11.
Vaikų globos namų ugdytinių koncertas visuomenei, rėmėjams.
12.
Dalyvavimas įstaigos ir miesto aplinkos tvarkymo talkose.
VIDAUS KONTROLĖS VEIKLOS PROGRAMA

 

 

Eil. Nr.
Kontrolės tema
Kontrolės tikslas
1.

 

2.

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

12.

 

 

13.
Taupumo programos vykdymas.

 

Gautos labdaros pajamavimas.

 

Vaikų mityba.

 

 

Bendradarbiavimas su mokyklų ir darželių pedagogais – pažangumas, lankomumas.

 

Dienos ritmas ugdymo procese.

 

Papildomo ugdymo programų vykdymas.

 

 

Ugdomosios veiklos planavimas ir vykdymas.

 

Individualaus  socialinių paslaugų teikimo planų įgyvendinimas.

Kišenpinigių mokėjimas ir panaudojimas.

 

Aptarnaujančio personalo darbo kontrolė.

 

 

San. higieninių reikalavimų vykdymas.

Režimo laikymasis.

 

Įstaigos finansinė padėtis.

 

Ugdytinių asmens bylų formavimas ir tvarkymas.

 

Socialinių darbuotojų kvalifikacijos kėlimas ir pasiruošimas   atestacijai.
Pasiekti optimaliausių taupymo rezultatų.

 

Pajamavimo skaidrumo saugikliai.

 

Siekti, kad vaikų mityba būtų kaloringa ir higieniškai organizuota.

 

Žinoti mokymosi bei elgesio rezultatus, nuolat siekti geresnių rezultatų.

 

Laikytis vidaus tvarkos taisyklių.

 

Siekti, kad užsibrėžti tikslai būtų įgyvendinti.

 

Siekti, kad užsibrėžti tikslai būtų įgyvendinti

 

Ruošti vaikus savarankiškam gyvenimui

 

 

 

Kontroliuoti, kaip vykdomos pareiginės instrukcijos.

 

Nuolat domėtis vaikų higieninių įgūdžių ugdymu bei įstaigos higienine būkle.

 

Siekti racionalaus finansų panaudojimo.

 

Užtikrinti reikiamų dokumentų bylose sukaupimą.

 

Skatinti mokytis ir  atestuotis soc. darbuotojus pagal profesinį pasirengimą ir gebėjimus.
 

VAIKŲ TARYBOS VEIKLOS PLANAS

 

 

Eil. Nr.
Tema
Data
1.
Atnaujinti vaikų tarybą.

Drauge su įstaigos taryba aptarti pagrindines globotinių problemas ir numatyti galimas problemų sprendimo kryptis..
vasaris

 

2.
Globotinių ir darbuotojų sveikinimas gimtadienio proga

Vaikų problemų gvildenimas ir sprendimo būdų paieška.
nuolat

per metus
3.

Švaros ir tvarkos palaikymo priežiūra vaikų globos namų vidaus ir lauko teritorijose.

Kiekviena šeimyna paruošia lankstinuką “Sveiki namai – sveikas vaikas“

Vaikų linijos organizuojamos akcijos „Savaitė be patyčių“ paminėjimas

nuolat

 

kovas
4.

Mažesniųjų vaikų globa. Pagalba naujai atėjusiems vaikams.

Organizacinių klausimų sprendimas artėjant bet kuriam renginiui.
nuolat
5.

 

Organizuoti bendrą vaikų susirinkimą, aptariant šių mokslo metų globotinių mokymosi pasiekimus bei mokymosi motyvacijos problemas.

Šventinė popietė gamtoje mokslo metų užbaigimo proga.

birželis

6.

Dalyvauti bei padėti vykdyti moksleivių vasaros atostogų projektinę veiklą.

Ekskursija pas ūkininką
liepa, rugpjūtis
7.
Kvadrato varžybos, krepšinio varžybos, futbolo varžybos.

Diskusijų savaitė „Greitoji pagalba“ (policija, gaisrinė, med. pagalba)
liepa
8
Saugaus kelio į mokyklą ir į namus  savaitė.

Popietė „Stebuklingi žodeliai“(ačiū, prašau, atsiprašau), komplimentai
rugsėjis
9
Pokalbių ciklas „Aš gerbiu kitą ir noriu ,kad gerbtų ir mane“

Ekskursija į Tauragės miškų ūkį
spalis
10
Pravesti kasmetinę taupumo programos vykdymo akciją „Gyvenk ekonomiškai ir taupiai“.

Ekskursijos į prekybos centrus „Kas kiek kainuoja“.
lapkritis

 

11
Parengti ir atlikti vaikų globos namų auklėtinių apklausą: „Kitais metais norėčiau…“

Pokalbių ciklas „Mano teisės ir pareigos“

Pasirinkto šventinio patiekalo gaminimas –konkursas tarp šeimynų
gruodis

12
Pakoreguoti vaikų tarybos nuostatus ir parengti darbo planą 2017 metams.

Šventiniai renginiai mažiukams .Pramogos.

gruodis

 

13
Padėti spręsti globotinių mokyklos nelankymo problemas.
visus metus
14
Padėti spręsti rūkymo problemą, organizuojant įvairią prevencinę veiklą globotiniams.
visus metus
15
Konkurso „Mano namai mieliausi“ organizavimas – švariausiai ir tvarkingiausiai išlaikytų per metus  šeimynos patalpų  rinkimai .

gruodis
SAVARANKIŠKO GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMA

 

Uždavinys
Priemonės pavadinimas
1. Kurti palankią aplinką savarankiškų įgūdžių plėtotei.
1.1 Įsigyti trūkstamo inventoriaus ir priemonių.

1.2. Organizuoti savarankiškų pusryčių, pavakarių vakarienės dienas.

1.3.Organizuoti savitvarką „muilo ir miltelių“ dienas šeimynose.

1.4. Laikytis dienos režimo.

1.5. Organizuoti darbinę veiklą.

1.6. Ugdyti higienos – kultūrinius įgūdžius.
2. Organizuoti tėvų globos netekusių vaikų švietimą.
2.1. Organizuoti paskaitas, seminarus profesijos pasirinkimo ir mokymosi kitose institucijose klausimais. Karjeros planavimas.

2.2. Profesijos pasirinkimo galimybės atsižvelgiant  į mokymosi gebėjimus, charakterį.

2.1.2. Darbininkiškų profesijų ypatumai ir privalumai.

2.1.3. Smulkiojo verslo vadybininko, buities srities aptarnavimo darbuotojo parengimas.

2.1.4. Darbo paieška ir bendravimo su darbdaviu aspektai konkurencinėje gamyboje.

2.2. Organizuoti informacines paskaitas apie valstybės teikiamas socialines garantijas našlaičiams, vaikams, likusiems be tėvų globos.

2.2.1. Našlaičio įsikūrimo pašalpa ir socialinės garantijos įsigyjant būstą.

2.2.2. Našlaičio stipendijos skyrimo besimokantiems vaikams galimybės.

2.2.3. Šeimos raida ir pasirengimas kurti šeimą.

2.3. Atstovauti globotinių interesams tvarkant dokumentus socialiniam būstui įsigyti.

2.4. Atstovauti globotinių interesams tvarkant asmens dokumentus.

2.5. Administruoti globotinių turimą turtą.

2.6. Sudaryti palankias sąlygas ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio  amžiaus vaikų ugdymui.

2.7. Sudaryti sąlygas mokyklinio amžiaus vaikams mokytis visose bendrojo lavinimo mokyklose.

2.8. Sudaryti sąlygas nepilnamečiams, baigusiems pagrindinę mokyklą, tęsti mokslus profesijai įsigyti.

2.9. Sudaryti sąlygas specialių poreikių ir delinkventinio elgesio vaikams mokytis.

2.10. Pravesti paskaitų ciklą sveikos gyvensenos, žalingų įpročių prevencijos temomis:

-kaip nepasiduoti grupės sprendimui,

-brendimas, lyčių skirtumų ypatumai,

-nepilnamečio atsakomybės, susijusios su neteisėta narkotikų ir psichotropinių medžiagų vartojimu, ypatumai pagal Lietuvos įstatymus.

2.11. Bendradarbiauti su VTAT, seniūnijų socialiniais darbuotojais organizuojant šviečiamąją veiklą su biologine šeima.

2.12. Bendradarbiauti su VTAT ir Įvaikinimo tarnyba įvaikinimo ir globos šeimose klausimais.

2.13.  Sudaryti sąlygas ir organizuoti vaikų teigiamų individualių gebėjimų vystimąsi.

2.14. Sudaryti sąlygas ugdytiniams dalyvauti bendruomenės gyvenime per įvairią veiklą.
3. Organizuoti vaikų psichinės ir fizinės sveikatos priežiūrą.
3.1. Laiku organizuoti įskaitoje esančių vaikų medicininę priežiūrą.

3.2. Organizuoti sanatorinį vaikų gydymą.

3.3. Laiku organizuoti  medicininį sveikatos patikrinimą.

3.4. Laiku organizuoti  invalidumo pažymėjimų sutvarkymą.
 

ĮSTAIGOS TARYBOS VEIKLA

 

Eil.Nr.
PRIEMONĖS  PAVADINIMAS
DATA
1.

2015 m.  įstaigos  veiklos ataskaitos ir programos tvirtinimas 2016 metams.

2015 metų  įstaigos  finansinė ataskaita

Vaikų globos namų – iždininko  ataskaita už 2015 metus
vasario mėn.
2.
Parengti ir teikti pasiūlymus dėl įstaigos veiklos tobulinimo, paslaugų kokybės gerinimo ( kartu su vaikų taryba)

Aptarti darbuotojų saugumą darbe. Nelaimingi atsitikimai ir kaip jų išvengti darbe

Kultūrinis –organizacinis sektorius

-organizuoti išvykas darbuotojams profesinės šventės metu

-organizuoti darbuotojų kūrybinių darbų parodą

balandžio mėn.
3.
Administracinis –ūkinis sektorius:

–          Aptarti 2016m.biudžeto lėšų tikslingą panaudojimą

–          Teikti pasiūlymus 2017 metų veiklos programai
spalio mėn.
 

RENGINIAI  VAIKAMS IR DARBUOTOJAMS

 

 

Eil.Nr.
Mėnuo
Priemonės pavadinimas
1.
Sausis
Popietė-vaikų globos namų gimtadienis „Mums jau 23-metai.“Svečiuose dainavimo studija „ Lota  ir Do“

Išvyka į gamtą „Žiemos linksmybės“

Šaškių konkursas

Sportinė pramoga „Mes greiti ir vikrūs“

 

2.
Vasaris
Diskoteka Valentino dienai „Kviečiu šokti“

Eilėraščių konkursas Vasario 16-ajai paminėti

Ekskursija į autobusų stotį

Sveikatingumo diena—žiemos žaidimai , estafetės ,varžytuvės

3.
Kovas
Popietė  moterims. Ir mergaitėms „Pažadinkime pavasarį“ –kovo 8 –osios proga

Šeimynų sukurtų ir apipavidalintų knygelių „Gyvenkime be smurto“ paroda

Užgavėnės .Kaukių konkursas

Popietė „Velykų džiaugsmai“.
4.
Balandis
Renginys pasaulinei sveikatos dienai „Sveikata – brangiausias turtas“…“

Keliaujame rinkti vaistažolių

Geriausi pokštai, linksmiausi anekdotai –popietė

Tarptautinei vaikiškos knygos dienai „Su mėgstamų pasakų personažais“

„Dovanėlė geriausiam draugui“( išsiaiškinti , ar vaikas ne vienišas)

5.
Gegužė
Gegužė –mėnuo be smurto

Kūrybinė savaitė „Prisimenu ir myliu“ – sveikinimų mamoms gaminimas ir siuntimas

Tarptautinei šeimos dienai – „Mano mama ,mano tėtis“-piešinių paroda
6.
Birželis
Vaikų gynimo dienai:

-žaidimai –estafetės –prizai ,siurprizai.

-futbolo rungtynės su „Versmės“ futbolo komanda

-pietūs lauke su renginyje  dalyvaujančiais svečiais

Piešinių paroda  „Aš laimingas….“
7.
Liepa
Išvyka visų vaikų su darbuotojais į gamtą su nakvyne.

Išvyka prie Baltijos jūros – susitikimas su Klaipėdos „Smiltelės“,“Danės“ vaikų globos namų vaikais. Apsilankymas delfinariume.

Vaistažolių rinkimo kelionė.
8.
Rugpjūtis
Sveiko maisto gaminimas – degustacija ,įdomiausio apdovanojimas

Ekskursija į vandens atrakcionų parką.

Ekskursija į Kauno zoologijos sodą.

Popietė „Mano perskaitytos  įdomiausios knygos per vasarą pristatymas“.

Popietė – diskusija „Pasaulis bus kitoks ,jei būsim geresni?
9.
Rugsėjis
Rugsėjo 1-oji „Vasaros įspūdžių šventė“. Diskoteka.

Kelionės į mišką grybauti.

Viktorina „Saugus kelias į mokyklą ,į namus.“

Šeimynų  vaikų  kolektyviniai darbai  pasirinkta technika  – pasveikinti socialinius šeimynų darbuotojus profesinės šventės proga

Renginys tarptautinei taikos dienai „Mano taikos balandis“- vaikų ir darbuotojų pagamintų paukščių paroda salėje
10.
Spalis
Piešinių paroda – konkursas „Rudeninės spalvos“

Pasaulinei gyvūnijos dienai popietė „Mano mylimiausias gyvūnas“

Tarptautinei muzikos dienai – muzikos mokyklos mokinių koncertas

Beždžioniukų diskoteka

Helovynas

11.
Lapkritis
Išvyka į kapines – mirusiųjų pagerbimas .

Popietė –diskusija “Pažinkime vieni kitus“

Advento pradžios vakaras “.Žiemos belaukiant“

Kalėdinių atvirukų gaminimas.- projektas „Saugi pradžia“
12.
Gruodis
Išvyka į šventinį miestą, bažnyčią  – pasidžiaugti papuoštu miestu

Darbinė veikla – įvairių darbelių gaminimas atvykstantiems svečiams “.

Susitikimas su Kalėdų seneliu. Diskoteka „Kaukių karnavalas“

Pavakarojimo metas „Kartu įženkim į naujuosius“ vaikams ir darbuotojams

Konkursas „Mano namai mieliausi“ – tvarkingiausio ir švariausio kambarėlio rinkimas ir apdovanojimas.

Padėkos vakaras „Dalinkimės gerumu“

Šventinė vakarienė „Susėskime prie kūčių stalo“

Pavakarojimas „Palydėkim senuosius metus…“

Konkursas –paroda „Kalėdinė puokštė”

 

 

 

 

Direktorė                                                                                                         Regina Judzinskienė

Skip to content