APIE MUS

 

Tauragės šeimos gerovės centras – nestacionarių socialinių paslaugų biudžetinė įstaiga, savo veiklą pradėjusi 1995 m. Įstaiga finansuojama iš valstybės ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto. Centro savininkė – Tauragės rajono savivaldybė. Centro savininkės teises ir pareigas įgyvendina Tauragės rajono savivaldybės taryba.

Per 27 gyvavimo metus centras keitėsi, mokėsi, augo ir tvirtėjo, bet nepaisant pokyčių tikslas išliko tas pats – didinti socialiai pažeidžiamų asmenų savarankiškumą, gebėjimą integruotis į visuomenę, padėti įveikti socialinę atskirtį. Šiandien, skirtinguose centro veiklos srityse darbuojasi daugiau kaip 100 asmenų komanda, siekianti užtikrinti socialinių  paslaugų prieinamumą vaikams, šeimoms, senyvo amžiaus asmenims, žmonėms su negalia.

Centro paskirtis – teikti kokybiškas socialines paslaugas Tauragės rajono savivaldybės gyventojams, siekiant užkirsti kelią asmens, šeimos, bendruomenės socialinėms problemoms kilti bei visuomenės socialiniam saugumui užtikrinti.

Centro tikslas – plėtoti ir teikti kompleksiškai socialines paslaugas, siekiant didinti socialiai pažeidžiamų asmenų galimybes savarankiškai integruotis į visuomenę, mažinti skurdą, padėti įveikti socialinę atskirtį, veiklą grindžiant aukštos darbo kokybės principais.

Centro vizija – būti atvira pokyčiams, modernia, nuolat besimokančia ir bendradarbiaujančia įstaiga, kuri atliepia visų socialinių grupių poreikius ir įtraukia jas į bendras veiklas.

Tauragės šeimos gerovės centro uždaviniai:

 • teikti kokybiškas socialines paslaugas asmeniui (šeimai) dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų visiškai ar iš dalies neturinčiam, neįgijusiam ar praradusiam gebėjimus ir galimybes savarankiškai pasirūpinti asmeniniu (šeimos) ir visuomeniniu gyvenimu;
 • įgyvendinti socialinių paslaugų teikimo programas, projektus, vykdyti pavestas funkcijas;
 • plėtoti socialinių paslaugų įvairovę, atsižvelgiant į gyventojų poreikius ir į finansines Centro galimybes.

Tauragės šeimos gerovės centras įgyvendindamas uždavinius vykdo šias funkcijas:

 • teikia informaciją, konsultuoja savivaldybės gyventojus socialinių paslaugų klausimais, tarpininkauja ir atstovauja tarp asmens (šeimos) ir institucijų;
 • organizuoja ir teikia transporto paslaugas;
 • organizuoja ir teikia asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas;
 • aprūpina neįgaliuosius techninės pagalbos priemonėmis;
 • organizuoja dienos užimtumą ir sociokultūrines paslaugas neįgaliesiems;
 • teikia pagalbos į namus paslaugas;
 • teikia socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas sunkumų patiriančioms šeimoms;
 • vykdo asmens veiklos ir gebėjimo dalyvauti įvertinimo klausimynų pildymą;
 • vykdo asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimą;
 • organizuoja ir teikia asmeninę pagalbą neįgaliesiems;
 • teikia mediacijos paslaugas šeimoms, kurioms taikoma atvejo vadyba;
 • teikia psichosocialinę pagalbą;
 • teikia laikino apnakvidinimo ir apgyvendinimo nakvynės namuose paslaugas;
 • teikia intensyvią krizių įveikimo pagalbą;
 • teikia trumpalaikės ir ilgalaikės socialinės globos, palydimosios globos paslaugas;
 • vykdo globos centro funkcijas.

Licencijos

 

Tauragės šeimos gerovės centro darbo laikas

Pirmadieniais 8.00-17.00 val.
Antradieniais 8.00-17.00 val.
Trečiadieniais 8.00-17.00 val.
Ketvirtadieniais 8.00-17.00 val.
Penktadieniais 8.00-15.45 val.

Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

PASTABA. Prieššventinėmis dienomis dirbama valanda trumpiau.

 

Tauragės šeimos gerovės centro kontaktai

K.Donelaičio g. 21, Tauragė 72263

Tel. (8 446) 72280

El.paštas: direktorius@tauragessgc.lt