Menu Close

Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdieninius sprendimus vertinimas

Ši paslauga teikiama tuomet, kai fizinis asmuo dėl sveikatos būklės negali savarankiškai įgyvendinti savo teisių ar vykdyti pareigų, ar dėl psichinės ligos arba silpnaprotystės negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti tam tikroje srityje. Asmuo teismo tvarka gali būti pripažintas neveiksniu ar ribotai veiksniu tam tikroje srityje, nustatyta globa ir paskirtas globėjas tam tikroje srityje.

Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimas atliekamas Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 10 d. Nr. A1-742 įsakymu „Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vertinamos šios sritys:

  • Turtinių santykių sritys – asmeninių pajamų ir išlaidų tvarkymas, turto naudojimas, valdymas.
  • Asmeninių neturtinių santykių sritys – savitvarkos įgūdžių sritis, sveikatos priežiūros sritis, šeimos santykių sritis, darbo teisinių santykių sritis.

Vertinant asmens gebėjimą pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus, asmens gebėjimai tam tikroje srityje yra vertinami pagal šiuos kriterijus:

  • Asmens supratimą – ar geba savarankiškai suprasti informaciją ir priimti sprendimus.
  • Asmens gebėjimą įvertinti – ar geba savarankiškai įvertinti aplinkybes ir numatyti pasekmes dėl tam tikro savo galimo sprendimo priėmimo.
  • Asmens gebėjimą paaiškinti – ar geba savarankiškai nuosekliai ir aiškiai paaiškinti savo sprendimo esmę ir priežastis.
  • Asmens gebėjimą savarankiškai atlikti veiksmus – ar geba savanoriškai ir savarankiškai atlikti nuoseklius veiksmus tam tikram savo galimam sprendimui priimti ir įgyvendinti.

Dėl asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus vertinimo reikia kreiptis į vertinamo asmens gyvenamosios vietos savivaldybės administraciją.

SENYVO AMŽIAUS ASMENS BEI SUAUGUSIO ASMENS SU NEGALIA SOCIALINĖS GLOBOS POREIKIO VERTINIMAS

Vadovaujantis Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-94 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo“, Tauragės šeimos gerovės centro socialiniai darbuotojai vertina senyvo amžiaus bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikį.

Asmens socialinės globos poreikis nustatomas pagal asmens socialinio ir fizinio savarankiškumo vertinimo kriterijus.

Asmens socialinis savarankiškumas vertinamas, atsižvelgiant į asmens bendruomeninius ryšius, bendravimo įgūdžius, gyvenamosios aplinkos pritaikymą, darbingo amžiaus asmens galimybes dalyvauti darbo rinkoje ir užimtume, ryšius su šeima ir artimaisiais, artimųjų galimybes suteikti pagalbą asmeniui ir asmens motyvaciją priimti pagalbą.

Asmens fizinis savarankiškumas vertinamas, atsižvelgiant į asmens galimybę savarankiškai judėti, maitintis, atlikti namų buities darbus, tvarkyti finansinius reikalus, asmens pažintines funkcijas, fizinę ir psichinę sveikatos būklę, poreikį pagalbai ir šeimos narių ar artimųjų galimybes suteikti pagalbą.

Dėl socialinės globos paslaugų skyrimo asmeniui reikia kreiptis į asmens gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrių.
________________________________________________________________________________

Dėl informacijos kreiptis į:
Socialinę darbuotoją K. Laurinskaitę
El. p.:  k.laurinskaite@tauragessgc.lt
Tel. +370 608 22486

Asmens gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus nustatymo tvarkos aprašas

Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašas ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika

 

 

 

Skip to content