Menu Close

Asmeninė pagalba

 ASMENINĖ PAGALBA NEĮGALIESIEMS

Asmeninis asistentas kelias į savarankiškumą!

Asmeninė pagalba – asmeninio asistento individualiai teikiama pagalba neįgaliajam atlikti darbus ir vykdyti veiklas, kurių dėl negalios jis negali atlikti savarankiškai ir kurie būtini siekiant gyventi savarankiškai ir veikti visose gyvenimo srityse. Asmeninę pagalbą koordinuoja ir teikia Tauragės šeimos gerovės centro Pagalbos pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims skyriaus socialiniai darbuotojai ir asmeniniai asistentai. Taip pat neįgalus asmuo, kuriam priimtas sprendimas dėl asmeninės pagalbos skyrimo ar asmens atstovas turi teisę Tauragės šeimos gerovės centrui siūlyti teikiant asmeninę pagalbą pasitelkti asmens poreikius atitinkantį asmeninį asistentą, atitinkantį Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo 251 straipsnio 3 dalyje asmeniniam asistentui keliamus reikalavimus.

Svarbiausias asmeninio asistento uždavinys – ne atlikti veiksmus už neįgalųjį, o atlikti kartu su juo.

 

KAS GALI GAUTI ASMENINĘ PAGALBĄ?

Asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, arba specialiųjų poreikių lygis.

 

KOKIĄ PAGALBĄ TEIKIA ASMENINIS ASISTENTAS?

Asmeninis asistentas atsižvelgdamas į konkretaus asmens poreikius ir asmens galimybes:

  • teikia asmeniui pagalbą namuose ir viešojoje aplinkoje, skatindamas jo savarankiškumą, būtiną kasdieniame gyvenime;
  • teikia asmeniui individualią diskretišką pagalbą, susijusią su asmens higiena (padeda apsirengti, nusiprausti, nusimaudyti, pasinaudoti tualetu ir kt.);
  • lydi asmenį į sveikatos priežiūros ir (ar) kitas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas, įstaigas, organizacijas, užimtumo įstaigas, darbą, laisvalaikio praleidimo vietą ir kt., teikia pagalbą judant įvairiais paviršiais ir kt.;
  • teikia pagalbą asmeniui maitinimosi procese (paruošia stalo įrankius, padeda juos pakelti ir palaikyti valgymo metu, planuoti mitybą ir kt.);
  • teikia asmeniui individualią pagalbą, padedančią adekvačiai reaguoti į jį supančią aplinką, užmegzti ir palaikyti su ja socialinius santykius (bendrauti, kalbėti, orientuotis laike ir aplinkoje, laikytis dienos režimo, ugdytis savivoką, gebėjimą disponuoti finansiniais ištekliais, tinkamai vartoti vaistus, būti socialiai aktyviam, organizuoti poilsį, laisvalaikį ir kt.).

KOKIOS PAGALBOS NETEIKIA ASMENINIS ASISTENTAS?

Asmeninis asistentas neteikia pagalbos, susijusios su mokymo, sveikatos priežiūros ar nepilnamečio asmens priežiūros procesu (pavyzdžiui, neatlieka už asmenį buities ir namų ruošos darbų, nevykdo slaugytojo ar slaugytojo padėjėjo, pagalbos priimant kasdienius sprendimus, mokytojo padėjėjo funkcijų ir kt.).

AR ASMENINĖ PAGALBA YRA MOKAMA?

Jei asmens pajamos yra mažesnės negu 2 VRP* dydžiai, asmeninė pagalba teikiama nemokamai.

Kitais atvejais asmens mokėjimas priklauso nuo asmens gaunamų pajamų:

  • asmens, kurio pajamos yra 2 VRP dydžiai arba didesnės už 2 VRP dydžius, bet mažesnės už 3 VRP dydžius, mokėjimo dydis neturi viršyti 5 procentų asmens pajamų;
  • asmens, kurio pajamos yra 3 VRP dydžiai arba didesnės už 3 VRP dydžius, bet mažesnės už 4 VRP dydžius, mokėjimo dydis neturi viršyti 10 procentų asmens pajamų;
  • asmens, kurio pajamos yra 4 VRP dydžiai arba didesnės už 4 VRP dydžius, bet mažesnės už 5 VRP dydžius, mokėjimo dydis neturi viršyti 15 procentų asmens pajamų;
  • asmens, kurio pajamos yra 5 VRP dydžiai arba didesnės už 5 VRP dydžius, mokėjimo dydis neturi viršyti 20 procentų asmens pajamų;

* VRP – 157 Eur.

Jei asmuo gauna dienos socialinę globą ar socialinės priežiūros paslaugas, mokėjimo už asmeninę pagalbą dydis apskaičiuojamas atskaičius mokėjimo už socialinės priežiūros paslaugas arba dienos socialinę globą išlaidas.

Prioritetas teikiamas asmenims, kurie. mokosi pagal formaliojo švietimo programas, dirba arba ieško darbo, naudodamiesi Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) ar kitų organizacijų teikiamomis pagalbos įsidarbinant paslaugomis, gyvena vieni.

KOKIE DOKUMENTAI, REIKALINGI ASMENINEI PAGALBAI GAUTI?:

– nustatytos formos prašymą-paraišką dėl asmeninės pagalbos;

PRAŠYMO FORMA.

– asmens negalią patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją: Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą Neįgaliojo pažymėjimą ar Neįgalumo lygio pažymą, ar Darbingumo lygio pažymą, ar Specialiųjų poreikių lygio pažymą;

– dokumentus, pažymas arba jų kopijas, patvirtinančius asmens gaunamas pajamas (netaikoma, jei asmuo ar asmens atstovas prašyme-paraiškoje pažymi, kad sutinka apmokėti visą sumą, lygią asmeniui savivaldybės vykdomosios institucijos nustatytam mokėjimo už asmeninę pagalbą dydžiui);

– dokumentus ar jų kopijas ir (ar) kitą informaciją, pagrindžiančius prioriteto suteikimą (pavyzdžiui, moksleivio ar studento pažymėjimo kopiją, darbdavio pažymą, dokumentą ar pažymą, kad yra registruotas Užimtumo tarnyboje, ir pan.);

– dokumentus, patvirtinančius asmens atstovavimo pagrindą, ar jų kopijas (pavyzdžiui, gimimo liudijimą, teismo sprendimą (nutartį), įgaliojimą, asmens ar asmens atstovo raštišką sutikimą, kad asmeninės pagalbos gavimo klausimais asmeniui gali atstovauti kitas asmuo (nurodomas atstovaujamo ir atstovaujančio asmens vardas, pavardė, gimimo data) ir pan.) (taikoma, jei kreipiasi asmens atstovas).

Dokumentus ir (ar) kitą informaciją asmuo, pageidaujantis gauti asmeninę pagalbą, ar asmens atstovas gali pateikti asmeniškai, atvykęs į Tauragės šeimos gerovės centro Pagalbos pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims skyrių, siųsdamas paštu, per kurjerį arba elektroniniu būdu.

Išsamesnė informacija teikiama tel. +370 608 18231 arba el. p. paštu r.pieciene@tauragessgc.lt

 


 

Pagalbos pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims skyrius

Donelaičio g. 21, Tauragė
Tel. +370 608 18231
El. p. r.pieciene@tauragessgc.lt

Darbo laikas:

Pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00 val., penktadienį 8.00 – 15.45 val.
Pietų pertrauka 12.00 – 12.45 val.

 

Pagalbos pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims skyriaus kontaktai

Asmeninės pagalbos poreikio nustatymo ir asmeninės pagalbos teikimo Tauragės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

Nęįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas

Skip to content