Menu Close

Darbo taryba

TAURAGĖS ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO DARBO TARYBA

Darbo taryba (toliau – Taryba) – kolegialus Tauragės šeimos gerovės centro darbuotojų interesus atstovaujantis organas. Taryba atstovauja visus centro darbuotojus informavimo, konsultavimo procedūrose, taip pat sprendžiant bet kuriuos klausimus, kurie gali turėti įtakos centro darbuotojų socialinei ir ekonominei padėčiai, o savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, centro vidinėmis darbo teisės taisyklėmis ir kitais teisės aktais. Taryba, vykdydama savo funkcijas, atsižvelgia į visų centro darbuotojų teises ir interesus, nediskriminuoja atskirų darbuotojų, jų grupių ar atskirų struktūrinių padalinių darbuotojų.

Pagrindinis Darbo tarybos veiklos principas – laikytis geranoriškumo ir pagarbos, vykdant savo veiklą.

Tauragės šeimos gerovės centro Darbo Tarybos sudėtis: 

Darbo tarybos pirmininkė – Dalia Bogdan, Bendro ūkio skyriaus ūkio administratorė, tel. +370 601 18400, el. p.: d.bogdan@tauragessgc.lt

Darbo tarybos sekretorė – Rasa Piečienė, Pagalbos pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims skyriaus vedėja, tel. +370 608 18231, el.p: r.pieciene@tauragessgc.lt

Nariai: Doloresa Sergejevienė (psichologė), Inga Kotovienė (viešųjų pirkimų specialistė), Ričardas Balseris (vairuotojas).

Tauragės šeimos gerovės centro darbuotojų prašymai svarstyti klausimą darbo tarybos posėdyje pateikiami elektroniniu paštu r.pieciene@tauragesgc.lt;

Prašyme turi būti suformuluota klausimo esmė, nurodomos klausimo sprendimui svarbios aplinkybės (esant galimybei, pridedami reikiami dokumentai), siūlomas sprendimas.

Nuorodos į aktualius įstatymus:

LR DARBO KODEKSAS

 

 

 

 

Skip to content