Menu Close

Vaiko globa

Vaiko globos ir priežiūros padalinys
D. Poškos g. 26, Tauragė

Direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui
Jolanta Paulauskytė-Juškienė
Tel. +370 657 97438

El. p. j.paulauskyte.juskiene@tauragessgc.lt

Padalinio vadovė
Loreta Petkuvienė
Tel. +370 670 63301
El.p. l.petkuviene@tauragessgc.lt


TAURAGĖS ŠEIMOS GEROVĖS CENTRO VAIKO GLOBOS IR PRIEŽIŪROS PADALINYS:

 • teikia trumpalaikės socialinės globos paslaugas vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos (taip pat neįgaliems vaikams), tol, kol bus išspręstas vaikų grąžinimo tėvams arba globos (rūpybos) klausimas;
 • teikia ilgalaikės socialinės globos paslaugas vaikams be tėvų globos likusiems vaikams, kuriems teisės aktų tvarka yra nustatyta nuolatinė globa (taip pat neįgaliems vaikams);
 • vykdo palydimosios globos paslaugos veiklą be apgyvendinimo/su apgyvendinimu Savarankiško gyvenimo namuose 16-24 metų amžiaus jaunuoliams.

BENDRUOMENINIAI VAIKŲ GLOBOS NAMAI 

Miško g. 19, 72289 Tauragė

+370 620 43674, bvgn1@tauragessgc.lt

 

 

 

 

Veterinarijos g. 10, 722821 Tauragė

+370 607 99049, bvgn2@tauragessgc.lt


BENDRUOMENINIŲ VAIKŲ GLOBOS NAMŲ TIKSLAS  – sudaryti globojamam (rūpinamam) vaikui artimas šeimai gyvenimo sąlygas ir aplinką, kurioje jis galėtų saugiai augti, tobulėti ir pasirengti savarankiškam gyvenimui bendruomenėje.

Bendruomeniniuose vaikų globos namuose gyvena  6 vaikai. Vaikų priežiūrą užtikrina socialinės srities specialistai – socialiniai ir individualios priežiūros darbuotojai. Psichosocialinę pagalbą vaikams ir darbuotojams teikia Tauragės šeimos  gerovės centro psichologas ir kiti specialistai, atsižvelgdami į kiekvieno vaiko individualius poreikius.

TEIKIAMOS PASLAUGOS:

 • informavimas, konsultavimas;
 • tarpininkavimas ir atstovavimas
 • apgyvendinimas;
 • kasdienio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas;
 • darbinių gyvenimo įgūdžių ugdymas (siuvimas, mezgimas, savarankiškas patalpų, aplinkos tvarkymas, maisto ruošimas ir pan.);
 • laisvalaikio organizavimas;
 • asmeninės higienos paslaugų organizavimas;
 • maitinimas;
 • sveikatos priežiūros paslaugos;
 • kitos paslaugos, reikalingos asmeniui pagal jo savarankiškumo lygį.

SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMAI JAUNUOLIAMS 

 

D. Poškos g. 26, 72298 Tauragė

+370 607 98826, palydimojiseimyna@tauragessgc.lt

 


 SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMUOSE JAUNUOLIAMS TEIKIAMA PALYDĖJIMO PASLAUGA – visuma tarpusavyje susijusių paslaugų ir (ar) priemonių, kurios teikiamos, siekiant padėti palydėjimo paslaugos jaunuoliams gavėjams prisitaikyti prie socialinės aplinkos, ugdyti jų gebėjimus spręsti kylančias socialines ir kitas problemas, t.y. palengvinti palydėjimo paslaugos jaunuoliams gavėjų socialinę integraciją bendruomenėje.

Jaunuolis, kuriam teikiama palydėjimo paslauga: 16-24 metų amžiaus asmuo, paliekantis/palikęs globos sistemą arba socialinę riziką patiriančią šeimą.

PALYDĖJIMO PASLAUGOS PAGRINDINIS TIKSLAS – užtikrinti, kad kiekvienam mažiau galimybių turinčiam 16-24 metų jaunuoliui būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė ir kita pagalba bei tikslinės paslaugos, siekiant jaunuolio sėkmingos adaptacijos bendruomenėje.

PRAŠYMĄ- PARAIŠKĄ DĖL PALYUDĖJIMO PASLAUGOS SKYRIMO GALI PATEIKTI:

– Tauragės šeimos gerovės centras arba globos centras, nurodydamas jaunuolius, kuriems ši paslauga reikalinga;

– socialinis darbuotojas, dirbantis su socialinę riziką patiriančiomis šeimomis, kuriose nėra užtikrinamas jaunuolių savarankiškumo ugdymas;

– jaunuolis, kuris norėtų tokią paslaugą gauti.

Palydėjimo paslaugą sudaro: bendrosios socialinės paslaugos (informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas ir kitos paslaugos, teikiamos pagal jaunuolių poreikius bei paslaugų teikėjo galimybes) ir specialiosios socialinės paslaugos (socialinė priežiūra, apgyvendinimas, socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas bei kitos paslaugos).

Paslaugas teikia socialiniai darbuotojai, individualios priežiūros darbuotojai. Psichosocialinę pagalbą jaunuoliams ir darbuotojams teikia Tauragės šeimos  gerovės centro psichologas ir kiti specialistai.


Socialinės globos normų aprašas

Bendruomeninių vaikų globos namų veiklos aprašas

Palydėjimo paslaugos jaunuoliams organizavimo Tauragės rajono savivladybėje tvarkos aprašas

 

                     

 

Skip to content