Menu Close

Tauragės šeimos gerovės centras ieško finansininko !

Tauragės šeimos gerovės centras ieško finansininko !

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1 turėti aukštąjį universitetinį (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą arba aukštąjį koleginį (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą buhalterinės srities išsilavinimą;

1.2 turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį buhalterinės apskaitos srityje;

1.3. lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo numatytus reikalavimus;

1.4. mokėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

1.5. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu (MS Word, Excel, Outlook, Internet Explorer);

1.6. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, žinoti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

1.7. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius finansinę apskaitą, VSAFAS, darbo santykius, sugebėti juos taikyti darbe.

1.8. dirbti programa „Finnet“, darbo užmokesčio programa „Stekas“, „FAVS“, „Microsoft Dynamics NAV“;

1.9. privalo laikytis konfidencialumo principo, neviešinti informacijos, susijusios su asmens duomenimis, su kuria susipažino vykdydamas savo pareigas;

1.10. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

2.1. organizuoja buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja, kad taupiai ir racionaliai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai. Užtikrina, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi, atskaitomybė būtų laiku pateikiama Centrą finansuojančioms įstaigoms;

2.2. teikia Centro vadovui pasiūlymus dėl apskaitos politikos, apskaitos registrų parinkimo, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas, buhalterinės apskaitos reikalavimus ir kontroliuojančiojo vadovo nustatytos apskaitos politikos nuostatas;

2.3 vadovo pavedimu vykdo išankstinę finansų kontrolę, atsiskaitymų kontrolę – pasirašo ūkinių operacijų dokumentus, tuo patvirtindamas, kad:

2.3.1. ūkinė operacija yra teisėta;

2.3.2. dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti;

2.3.3. ūkinei operacijai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų;

2.4.  registruoja ūkines operacijas;

2.5. rengia biudžeto vykdymo ir finansines ataskaitas, kitas pagal buhalterinės apskaitos duomenis sudaromas ataskaitas;

2.6. FAVS ,,Microsoft Dynamics NAV“ programoje registruoja  gautas PVM  sąskaitas faktūras/sąskaitas faktūras, apskaito patirtas sąnaudas, trumpalaikį, ilgalaikį turtą (IT pajamavimas, nurašymas, nusidėvėjimo/amortizacijos  paskaičiavimas)  ir medžiagas, atsako už biudžetinių lėšų naudojimą pagal tikslinę paskirtį;

2.7. dirba su dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“;

2.8.  tvarko debitorinio ir kreditorinio įsiskolinimo apskaitą;

2.9. skaičiuoja mokesčius už įstaigos valdomo turto nuomą, išrašo sąskaitas faktūras nuomininkams komunalinių sąnaudų atstatymui, kontroliuoja jų vykdymą;

2.10. rengia metinės inventorizacijos aprašus ir palygina su buhalterinės apskaitos duomenimis;

2.11. transporto kontrolės sistemoje vykdo kelionės lapų sutikrinimą;

2.12. vadovo pavedimu surašo ir pasirašo apskaitos dokumentus;

2.13. skaičiuoja darbuotojams darbo užmokestį ir kitas nustatytu laiku išmokas, vadovaujantis darbo laiko apskaitos žiniaraščiais ir centro direktoriaus įsakymais. Vykdo darbo užmokesčio  perkėlimą iš STEKO į FAVS ,,Microsoft Dynamics NAV“ programą;

2.14. teikia buhalterinės apskaitos informaciją, jei reikia – apskaitos dokumentus ir registrus Centro vadovui, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės pareigūnams, auditoriams, mokesčių administratoriams, asignavimų valdytojams, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms;

2.15. laiku apskaičiuoja ir deklaruoja privalomus mokėti mokesčius;

2.16. ruošia pirminius dokumentus, suveda bankines operacijas į FAVS ,,Microsoft Dynamics NAV“ programą, ruošia kitas  ataskaitas pagal vyriausiojo finansininko pavedimus;

2.17. perduoda buhalterijos dokumentus archyvavimui ir saugojimui;

2.18. nedelsdamas informuoja vadovą ir (ar) jo pavedimu kitą asmenį apie atskleistus neteisėtus darbuotojų veiksmus (lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, neteisėtą turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo ir kt.);

2.19. atlieka kitas Centro direktoriaus pavestas funkcijas, susijusias su buhalterinės apskaitos tvarkymu biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių, statistinių ir kitų reikalingų ataskaitų pagal buhalterinės apskaitos duomenis parengimu.

Papildoma informacija

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • Asmens dokumento kopija;
  • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
  • Gyvenimo aprašymas (CV);
  • Pretendento anketa (pretendentams į darbuotojo pareigas).
  • Darbo patirtį patvirtinančius dokumentų kopijas.
  • Dokumentus pateikti per Valstybės tarnybos portalą https://portalas.vtd.lt  iki 2024-04-09 17.00 val.
  • https://portalas.vtd.lt/lt/finansininkas-322;949370.html
  • Pretendentams el. paštu bus praneštas atvykimo į pokalbį data ir laikas.
  • Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Atlyginimas (bruto):
Darbo užmokestis – 1678.28 Eur.
Skelbimas paskelbtas:
Skelbimas galioja iki:

2024-04-09

Tel. pasiteiravimui 8 676 98508.

 

Skip to content