Menu Close

Tauragės šeimos gerovės centras ieško individualios priežiūros darbuotojo !

Tauragės šeimos gerovės centras ieško individualios priežiūros darbuotojo !

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1.Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją arba socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus;

1.2. darbuotojas turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialines paslaugas ir jų teikimo organizavimą, higienos reikalavimus, išmanyti raštvedybos taisykles;

1.3. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologinėmis ir ryšio priemonėmis (Microsoft Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis, elektroninio pašto programomis, Dokumentų valdymo sistema, kt. programomis reikalingomis darbe.

1.4. būti komunikabilus, iniciatyvus, pareigingas;

1.5. vadovautis individualaus priėjimo, lygių galimybių įtvirtinimo, konfidencialumo, vaiko apsisprendimo bei pripažinimo, atsakomybės ir kompetencijos principais, laikytis etikos normų.

1.6. sugebėti sukurti bendradarbiavimo su vaiku, krizių centro klientu bei jaunuoliu santykius, į jų socialinių problemų sprendimą įtraukti juos pačius.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2.Šias pareigas einantis darbuotojas dirba su jaunuoliais, kuriems teikiama palydėjimo paslauga, krizių centro klientais ir vykdo šias funkcijas:

2.1 dirba komandoje su socialiniais darbuotojais, individualios priežiūros darbuotojais ar kitais specialistais, organizuoja ir dalyvauja ugdymo, užimtumo ar kitose veiklose, konsultuojasi su socialiniu darbuotoju, kitais specialistais savo veiklos klausimais, talkina jiems dirbant su paslaugos gavėju, paslaugų gavėju grupe.

2.2 pasirenka tinkamus bendravimo ir darbo su paslaugos gavėju, paslaugų gavėjų grupe metodus, bendraudamas su jais, teikia kokybišką socialinę ir kitą pagalbą, kuria bendradarbiavimo santykius, į jų problemų sprendimus, įtraukiant pačius paslaugų gavėjus;

2.3 savarankiškai planuoja būtinas veiklas, jas vykdo stengiantis kartu į veiklas įtraukti paslaugų gavėjus;

2.4 kartu su socialiniais darbuotojais nusimato socialinių, buitinių, higieninių, darbinių bei kitų įgūdžių pasiekimo, pagalbos paslaugos gavėjui, paslaugų gavėjų grupei teikimo būdus, laikosi vienodų sprendimų;

2.5 kartu su socialiniu darbuotoju kuria palankią gyventi ir augti aplinką – saugią, tvarkingą, jaukią, be smurto, žalingų įpročių, ugdančią ir palaikančią;

2.6 užtikrina, kad centre ir jo teritorijoje nebūtų naudojami tabako gaminiai, elektroninės cigaretės, alkoholis ir kitos psichiką veikiančios medžiagos.

2.7 padeda, konsultuoja, motyvuoja paslaugų gavėjus vykdyti savo pareigas (vidaus tvarkos ir elgesio taisyklių laikymasis, namų darbų ruošos atlikimas, pamokų ruoša ir kita);

2.8 padeda ir moko paslaugų gavėjus rūpintis savitvarka, higiena, švara, tvarkinga apranga, jeigu yra poreikis, padeda apsitarnauti, maitintis, atlikti buities darbus, naudotis buitiniais prietaisais ir priemonėmis, susitvarkyti, orientuotis aplinkoje, užsiėmimų, renginių, išvykų, laisvalaikio metu;

2.9 atsižvelgiant į kiekvieno paslaugų gavėjo amžių, sveikatą ir galimybes, atlieka savitvarką ir ūkines veiklas, padeda ugdyti ir palaikyti darbinius, kasdienio gyvenimo įgūdžius, bendraujant su paslaugų gavėjais padeda jiems apsiperkant, ruošiant maistą, atliekant buitinius darbus, palaikant švarą ir tvarką patalpose, tvarkant ir prižiūrint teritoriją visais metų laikais ir kt.

2.10 atsižvelgiant į paslaugų gavėjų poreikius ir polinkius, socialinio darbuotojo nurodymus, padeda organizuoti laisvalaikį, ypač moksleivių atostogų metu, padeda ugdyti darbinius įgūdžius, moko taupumo, ekonomiškumo, padeda mokyti vaikus siūti, megzti, siuvinėti, kepti, virti, tvarkyti aplinką, auginti gėles, daržoves, konservuoti, nesudėtingų patalpų, inventoriaus remonto pagrindų ir kitas veiklas;

2.11 rūpinasi perduoto turto, inventoriaus saugumu, tinkamu jo naudojimu, jaukina patalpas, teritoriją, atlieka būtinus patalpų, teritorijos priežiūros darbus;

2.12 pastebėjus pastatų, instaliacijos, vandentiekio ir kanalizacijos, elektros ir kitus įrangos gedimus ar sutrikimus, nedelsiant informuoja socialinį darbuotoją ir (ar) centro ūkio administratorių arba pastatų prižiūrėtoją;

2.13 centre dirbančių darbuotojų bendru susitarimu ar socialinio darbuotojo nurodymu, daro įrašus vidaus žurnaluose, dokumentų formose (šeimynos, pamainų perdavimo-priėmimo, maitinimo ir kita);

2.14 suderinus su socialiniu darbuotoju, kartu su paslaugų gavėjais vykdo aprūpinimą reikalingomis prekėmis, paslaugomis ir darbais, susijusiais su paslaugų gavėjų poreikiais:

2.14.1 aprūpina pagal poreikį maisto produktais, gamina maistą, moko tai daryti paslaugų gavėjus, veda suderinus su socialiniu darbuotoju maisto produktų apskaitą ir atsiskaito;

2.14.2 vykdo kitą aprūpinimą būtinomis prekėmis ir priemonėmis.

2.15 kuria ir stiprina bendražmogiškuosius ryšius tarp paslaugų gavėjų, centro darbuotojų, socialinių darbuotojų, individualios priežiūros darbuotojų, vietovės, kurioje yra centras, gyventojų;

2.16 saugo ir stiprina paslaugų gavėjų sveikatą:

2.16.1 pagal sveikatos priežiūros specialistų rekomendacijas vykdo lengva forma sergančiųjų vaikų slaugą centre;

2.16.2 vaiko ligos, nelaimingo atsitikimo atveju, nedelsiant organizuoja pirmosios medicininės pagalbos teikimą, kviečia medicininę pagalbą, informuoja apie įvykį socialinį darbuotoją;

2.16.3 imasi skubių, neatidėliotinų, teisiškai pagrįstų priemonių nelaimingų atsitikimų, smurto, vaiko savavališko pasišalinimo iš centro (esant poreikiui dalyvauja paieškoje), kitų ekstremalių situacijų atvejais;

2.17 bendrauja su paslaugų gavėjais, jų šeimomis, artimais giminaičiais, specialistais ieškant galimybių paslaugų gavėjui įveikti kaip galima greičiau jo problemas;

2.18 užtikrina paslaugų gavėjų priežiūrą savo darbo valandomis;

2.19 reikalauja laikytis centro vidaus tvarkos taisyklių ir kontroliuoja jų laikymąsi, sprendžia konfliktines situacijas;

2.20 keičiasi informacija su kitais darbuotojais, keičiantis pamainoms, apie įvykusius pasikeitimus darbo metu daro įrašus žurnaluose;

2.22 palaiko švarą ir tvarką savo darbo vietoje, priskirtose patalpose, teritorijose;

2.23 pavaduoja kitą individualios priežiūros darbuotoją, jam nesant darbe;

2.24 dalyvauja sudarant ir įgyvendinant individualius socialinės globos planus (toliau – ISGP), savarankiško gyvenimo planus (toliau – SGP), individualius socialinės pagalbos (toliau – ISPP) teikimo šeimai planus;

2.25 kelia kvalifikaciją, kasmet tikrinasi sveikatą;

2.26 užtikrina turimos, naujai gaunamos informacijos konfidencialumą;;

2.27 analizuoja ir įsivertina savo veiklą, gebėjimus, kompetencijas;

2.28 dalyvauja centro direktoriaus sudarytų komisijų, darbo grupių veiklose, organizuojamose posėdžiuose, pasitarimuose;

2.29 atlieka kitus centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo socialiniam darbui, vaiko globos ir priežiūros padalinio vadovo rašytinius bei žodinius pavedimus susijusius su veikla centre, nenumatytus pareigybės aprašyme.

Papildoma informacija

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

prašymą dalyvauti atrankoje;
asmens tapatybės ir išsilavinimo patvirtinančių dokumentų kopijas;
gyvenimo aprašymą;
B kategorijos vairuotojo pažymėjimo kopiją.

Dokumentus ir prašymą dalyvauti atrankoje pateikti el. paštu direktorius@tauragessgc.lt arba kitais būdais pristatyti į Tauragės šeimos gerovės centro 7 kabinetą adresu: K. Donelaičio g. 21, Tauragė iki 2024-05-02 17 val.

Pretendentams el. laišku bus praneštas atvykimo į pokalbį laikas.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis
Atlyginimas (bruto):
Darbo užmokestis – 1356,90 Eur. pareiginė alga neatskaičius mokesčių.
Skelbimas paskelbtas:
2024-04-17
Skelbimas galioja iki:
2024-05-02

Tel. pasiteiravimui 8 676 98508.

Skip to content