Menu Close

Tauragės šeimos gerovės centras ieško Pagalbos pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims skyriaus vedėjo!

Reikalavimai:

 

 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą ir socialinio darbuotojo profesinę kvalifikaciją bei ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį socialinio darbo srityje;

 

 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

 

 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų planavimą, organizavimą, teikimą, finansavimą, kokybės vertinimą ir kontrolę, biudžetinių įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykius, strateginį planavimą ir gebėti juos taikyti;

 

 • turėti strateginio planavimo, pokyčių valdymo ir finansinių išteklių planavimo bei dalykinio bendravimo įgūdžių, gebėti formuoti, motyvuoti ir valdyti komandą, mokėti organizuoti ir planuoti Pagalbos pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims skyriaus darbą, būti orientuotam į tikslus, gebėti sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti sprendimus, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

 

 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų derinimo tvarką;

 

 • išmanyti socialinio darbo bei darbo organizavimo reikalavimus, žinoti duomenų apsaugos principus;

 

 • savo darbe taikyti vadybinės veiklos organizavimo principus ir metodus;

 

 • gebėti planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti;

 

 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

– planuoja, organizuoja, kontroliuoja socialinių paslaugų teikimą Pagalbos pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims skyriuje (toliau – Skyrius), užtikrina jų kokybę, reikiamos pagalbos ir paslaugų pagal klientų individualius poreikius suteikimą bei teikia siūlymus Centro direktoriui ir (ar) direktoriaus pavaduotojui dėl Skyriaus darbuotojų darbo organizavimo tobulinimo, socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo, inicijuoja ir įgyvendina paslaugų kokybės gerinimo idėjas;

– rengia Skyriaus metinį veiklos planą, organizuoja ir koordinuoja Skyriaus veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą, pavaldžių darbuotojų ir savanorių veiklą, kontroliuoja darbo kokybę;

– ruošia įsakymus ir kitų dokumentų projektus, rengia veiklos planus, darbo reglamentus, veiklos ataskaitas, pranešimus, programas ir raštus;

– vykdo ir įgyvendina Centro direktoriaus įsakymus, nurodymus ir pavedimus;

– paskirsto Skyriaus darbuotojams darbo krūvį;

– rengia Skyriaus darbuotojų pareigybių aprašymus ar jų papildymus;

– pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, rengia Skyriaus darbuotojų kasmetinių atostogų suteikimo grafikų projektus;

– palaiko ir skatina tarpusavio dalykiškus santykius su Skyriaus ir Centro darbuotojais bei rūpinasi Skyriaus įvaizdžio ir kultūros formavimu;

– vertina Skyriaus darbuotojų veiklą, darbo rezultatus, kokybės rodiklius, užtikrina darbo drausmę;

– sudaro Skyriaus darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planus ir kontroliuoja jų vykdymą;

– atstovauja pagal kompetenciją teisminiuose procesuose ir kitose institucijose pagal LR veikiančius įstatymus;

– rengia informaciją apie Skyriaus teikiamas paslaugas, visuomenės iniciatyvas, kitas veiklas ir inicijuoja viešinimą;

– dirba su dokumentų valdymo sistemomis, SPIS (Socialinės paramos informacine sistema) duomenų baze savo kompetencijos ribose;

– užtikrina vidaus tvarkos, priešgaisrinės ir civilinės saugos taisyklių laikymąsi Skyriuje;

– kuria stabilią, stresinių situacijų nesukeliančią, teigiamą emocinę darbo aplinką;

– bendradarbiauja su savivaldybės administracija, kitomis socialinių paslaugų, švietimo, sveikatos priežiūros įstaigomis, teisėsaugos institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, dirbančiomis socialinių paslaugų srityje savo kompetencijos ribose;

– laikosi konfidencialumo, apie paslaugų gavėjus žinomą informaciją teikia tik įstatymų numatytais atvejais ir tik siekiant apginti geriausius įstaigos interesus;

– pagal prioritetines kvalifikacines kėlimo sritis tobulina kvalifikaciją ir atestuojasi LR teisės aktų nustatyta tvarka;

– įsakymu paskyrus pavaduoja kitą skyriaus vedėją ar padalinio vadovą jo atostogų, išvykų, ligoms metu ir kitais atvejais;

– vykdo ir kitus Centro direktoriaus nurodymus.

Norintys dalyvauti atrankoje el. paštu direktorius@tauragessgc.lt iki 2022-03-15 17.00 val. turi atsiųsti:

 

 • prašymą dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų ir B kategorijos vairuotojo pažymėjimo kopijas;
 • gyvenimo aprašymą.

 

Reikiamus dokumentus ir prašymą dalyvauti atrankoje taip pat galite pristatyti į Tauragės šeimos gerovės centro 1 kabinetą adresu: K. Donelaičio g. 21, Tauragė.

 

Mes siūlome:

– darbo užmokestį nuo 1934,40 iki 1982,76 Eur. neatskaičius mokesčių, priklausomai nuo profesinio darbo patirties (metais).

 

Daugiau informacijos:

☎️ 8 676 98508

 

https://atvira.taurage.lt/

Skip to content