Menu Close

Tauragės šeimos gerovės centras ieško vyriausiojo finansininko!

Reikalavimai darbuotojui:

 

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities, ekonomikos studijų krypties išsilavinimą arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnį kaip 1 metų buhalterinės apskaitos tvarkymo srityje stažą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius ūkinę ir finansinę veiklą, darbo santykius ir gebėti juos taikyti;
 • sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
 • dirbti programa „Finnet“ ir VSAKIS sistema, darbo užmokesčio programa „Stekas“, FAVS „Microsoft Dynamics NAV“, dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“;
 • mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (Microsoft Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis, elektroninio pašto programomis).

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 • organizuoja buhalterinę apskaitą ir kontroliuoja, kad taupiai ir racionaliai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;
 • užtikrina, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi, atskaitomybė būtų laiku pateikiama Centrą finansuojančioms įstaigoms;
 • teikia Centro direktoriui pasiūlymus dėl apskaitos politikos, apskaitos registrų parinkimo, atsižvelgdamas į konkrečias sąlygas, buhalterinės apskaitos reikalavimus ir savivaldybės administracijos nustatytos apskaitos politikos nuostatas;
 • registruoja ūkines operacijas ir ūkinius įvykius;
 • užtikrina, kad būtų teisingai skaičiuojamas ir laiku pervedamas gyventojų pajamų mokestis ir kitos įmokos į biudžetą, valstybinio socialinio draudimo mokesčiai, įsiskolinimai juridiniams  ir fiziniams  asmenims,  darbuotojų darbo  užmokestis,  atlieka kitus mokėjimus į bankus;
 • užtikrina darbo užmokesčio mokėjimą pagal gautą finansavimą;
 • FAVS „Microsoft Dynamics NAV“ registruoja gautas PVM sąskaitas faktūras/sąskaitas faktūras, apskaito patirtas sąnaudas, trumpalaikį, ilgalaikį turtą ir medžiagas;
 • dirba su dokumentų valdymo sistema ,,Kontora“;
 • tvarko debitorinio ir kreditorinio įsiskolinimo apskaitą;
 • išrašo sąskaitas faktūras nuomininkams komunalinių sąnaudų atstatymui;
 • rengia finansinių ataskaitų rinkinius, kitas pagal buhalterinės apskaitos duomenis sudaromas ataskaitas;
 • Centro direktoriaus pavedimu surašo ir pasirašo apskaitos dokumentus;
 • Centro direktoriaus pavedimu vykdo išankstinę finansų kontrolę, atsiskaitymų kontrolę – pasirašo ūkinių operacijų dokumentus, tuo patvirtindamas, kad:

– ūkinė operacija yra teisėta;

– dokumentai, susiję su ūkinės operacijos atlikimu, yra tinkamai parengti;

– ūkinei operacijai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų;

 • analizuoja atliktos inventorizacijos rezultatus ir palygina su buhalterinės apskaitos duomenimis;
 • teikia buhalterinės apskaitos informaciją, jei reikia – apskaitos dokumentus ir registrus Centro direktoriui, Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės pareigūnams, auditoriams, mokesčių administratoriams, asignavimų valdytojams, kitoms valstybės ir savivaldybių institucijoms;
 • dalyvauja atliekant Centro ūkinės bei finansinės veiklos analizę, remiantis buhalterinės apskaitos ir atsiskaitymų duomenimis;
 • nedelsdamas informuoja Centro direktorių ir (ar) jo pavedimu kitą asmenį apie atskleistus neteisėtus darbuotojų veiksmus (lėšų naudojimą ne pagal paskirtį, neteisėtą turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo ir kt.);
 • atlieka kitas Centro direktoriaus pavestas funkcijas, susijusias su buhalterinės apskaitos tvarkymu ir finansinių, biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinių, statistinių ir kitų reikalingų ataskaitų pagal buhalterinės apskaitos duomenis parengimu.

Daugiau informacijos apie darbuotojo funkcijas:

https://atvira.taurage.lt/?adds=vyriausiasis-finansininkas

Norintys dalyvauti atrankoje el. paštu direktorius@tauragessgc.lt iki 2023-07-31 17.00 val. turi atsiųsti:

 • prašymą dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų ir B kategorijos vairuotojo pažymėjimo kopijas;
 • gyvenimo aprašymą.

 

Reikiamus dokumentus ir prašymą dalyvauti atrankoje taip pat galite pristatyti į Tauragės šeimos gerovės centro 1 kabinetą adresu: K. Donelaičio g. 21, Tauragė.

 

Dokumentų originalai pateikiami pokalbio dieną.

Pretendentams el. paštu bus praneštas atvykimo į pokalbį laikas.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Mes siūlome:

 

– darbo užmokestį: nuo 1116.00 iki 1729.80 Eur. (pareiginė alga neatskaičius mokesčių, priklausomai nuo profesinio darbo patirties (metais).

 

Tel. pasiteiravimui 8 676 98508.

 

 

Skip to content