Menu Close

Tauragės šeimos gerovės centras ieško direktoriaus pavaduotojo/os!

Tauragės šeimos gerovės centras ieško direktoriaus pavaduotojo/os!

 

Reikalavimai darbuotojui:

 

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą bei ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį vadovavimo srityje;

 

 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;

 

 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų planavimą, organizavimą, teikimą, finansavimą, kokybės vertinimą ir kontrolę, biudžetinių įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykius, strateginį planavimą ir gebėti juos taikyti;

 

 • turėti strateginio planavimo, pokyčių valdymo ir finansinių išteklių planavimo bei dalykinio bendravimo įgūdžių, gebėti formuoti, motyvuoti ir valdyti komandą, mokėti organizuoti ir planuoti darbą, būti orientuotam į tikslus, gebėti sistemiškai analizuoti ir objektyviai vertinti situaciją bei priimti sprendimus, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

 

 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų derinimo tvarką;

 

 • išmanyti darbo organizavimo reikalavimus, žinoti duomenų apsaugos principus;

 

 • savo darbe taikyti vadybinės veiklos organizavimo principus ir metodus, santykius su darbuotojais grįsti pasitikėjimu ir pagarba;

 

 • gebėti planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti ir bendradarbiauti;

 

 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

 

Šias pareigas einančio darbuotojo funkcijos:

 • kuruoja Paramos šeimai ir Pagalbos pagyvenusiems ir neįgaliems asmenims skyrių veiklą, o nesant direktoriaus pavaduotojo socialiniam darbui – Nakvynės namų ir Vaiko globos ir priežiūros padalinių veiklą;
 • teikia Centro direktoriui siūlymus dėl kuruojamų padalinių ir pavaldžių darbuotojų darbo organizavimo tobulinimo, darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo;
 • rengia kuruojamų padalinių veiklos planus, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų atlikimą;

 

 • kontroliuoja pavaldžių darbuotojų darbo kokybę, koordinuoja kuruojamų padalinių darbo grafikus, užtikrina darbo drausmę;
 • analizuoja pavaldžių darbuotojų mokymosi ir kvalifikacijos kėlimo poreikį, sudaro darbuotojų kvalifikacijos kėlimo planus ir kontroliuoja jų vykdymą;
 • teikia Centro direktoriui siūlymus rengiant įsakymus, taisykles ir kitus kuruojamų padalinių veiklą reglamentuojančius vidaus teisės aktus, organizuoja kuruojamų padalinių veiklos srities teisės aktų projektų rengimą, jų svarstymą ir derinimą su kitomis institucijomis, rengia kitus Centro veiklos dokumentus;
 • užtikrina socialinių paslaugų teikimą teisės aktų nustatyta tvarka, kontroliuoja teikiamų paslaugų kokybę, teikia Centro direktoriui socialinių paslaugų teikimo ataskaitas ir pasiūlymus dėl šių paslaugų kokybės gerinimo, organizavimo ir teikimo;
 • konsultuoja kuruojamų padalinių darbuotojus paslaugų teikimo klausimais, organizuoja komandos susirinkimus bei organizuoja reikiamą specialistų pagalbą komandai;
 • atstovauja kuruojamų padalinių klientus teisminiuose procesuose ir kitose institucijose pagal Lietuvos Respublikos veikiančius įstatymus;
 • laikosi konfidencialumo, apie Centro veiklą žinomą informaciją teikia tik įstatymų numatytais atvejais ir tik siekiant apginti geriausius Centro interesus;
 • teikia statistikos ir kitas privalomąsias atskaitomybės žinias;
 • pagal savo kompetenciją atstovauja Centrui valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose, bendradarbiauja su kitais juridiniais ir fiziniai asmenimis Centro veiklos srityse;
 • koordinuoja studentų praktikos atlikimą ir savanorišką veiklą Centre;
 • teikia informaciją Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir pildo dokumentus apie ypatingus atvejus, susijusius su galimais vaiko teisių pažeidimais;
 • pagal prioritetines kvalifikacines kėlimo sritis tobulina kvalifikaciją ir atestuojasi Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
 • savo kompetencijos ribose dirba su SPIS (Socialinės paramos informacine sistema);
 • užtikrina veiklos dokumentų tvarkymą teisės aktų nustatyta tvarka ir jų savalaikį perdavimą archyvui;
 • vykdo nenuolatinio pobūdžio Centro direktoriaus pavedimus, susijusius su Centro veikla.

Norintys dalyvauti atrankoje el. paštu direktorius@tauragessgc.lt iki 2023-09-15 15.45 val. turi atsiųsti:

 • prašymą dalyvauti atrankoje;
 • asmens tapatybę, išsilavinimą patvirtinančių dokumentų ir B kategorijos vairuotojo pažymėjimo kopijas;
 • gyvenimo aprašymą.

Reikiamus dokumentus ir prašymą dalyvauti atrankoje taip pat galite pristatyti į Tauragės šeimos gerovės centro 8 kabinetą adresu, K. Donelaičio g. 21, Tauragė arba atsiųsti el. paštu direktorius@tauragessgc.lt

Dokumentų originalai pateikiami pokalbio dieną.

Pretendentams el. paštu bus praneštas atvykimo į pokalbį laikas.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Darbo užmokesčio koeficientas nuo 11,44 iki 14,3.

 

Tel. pasiteiravimui 8 676 98508.

 

Skip to content