Menu Close

Tauragės šeimos gerovės centras ieško globos koordinatoriaus !

Tauragės šeimos gerovės centras ieško globos koordinatoriaus !

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį socialinių mokslų išsilavinimą (socialinis darbas, socialinė pedagogika, psichologas) su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.

1.2.turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialines paslaugas, jų teikimo organizavimą bei išmanyti Dokumentų rengimo taisykles bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles.

1.3.mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas ir pasiūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, gebėti veiksmingai bendrauti;

1.4.mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu („MS Word, MS Excel, PowerPoint, Internet Explorer);

1.5.mokėti bent vieną užsienio kalbą;

1.6.turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 2.Globos koordinatorius, dirbdamas globos centre vykdo šias funkcijas:

2.1. koordinuodamas pagalbą budintiems globotojams;

2.2 organizuoja visų individualių prižiūrimo vaiko sveikatos, vystymosi, ugdymo(si), specialiųjų ir kitų poreikių įvertinimą, atsižvelgdamas į vaiko gebėjimus, gabumus, situaciją vaiko šeimoje ir budinčio globotojo šeimoje;

2.3 kartu su budinčiu globotoju ir kitais globos centro specialistais sudaro Planą vaikui, budinčiam globotojui ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams;

2.4 teikia ir (ar) organizuoja individualias konsultacijas budinčiam globotojui ir prižiūrimam vaikui.

2.5 palaiko ryšį su budinčiu globotoju ir jo prižiūrimu vaiku tiesiogiai ir (ar) ryšio priemonėmis (skambučiais, el. laiškais, pokalbių programėlėmis ir kt.) teikia emocinę paramą ir palaikymą;

2.6 reguliariai organizuoja psichologo konsultacijas budinčiam globotojui ir jo prižiūrimam vaikui, pagal poreikį ir kartu gyvenantiems budinčio globotojo šeimos nariams.

2.7 organizuoja kitų specialistų pagalbą (logopedų, specialiųjų pedagogų, teisininkų, psichoterapeutų paslaugos, vaiko neformaliojo ugdymo ir (ar) užimtumo paslaugos ir kt.), atsižvelgdamas į nustatytus prižiūrimo vaiko poreikius, kartu su budinčiu globotoju užtikrina švietimo pagalbos (specialiųjų poreikių, susijusių su švietimu ir jo pritaikymu, patenkinimas), sveikatos priežiūros ar kitų reikalingų paslaugų teikimą budinčio globotojo prižiūrimiems vaikams;

2.8 atsižvelgdamas į budinčio globotojo, kartu gyvenančių jo šeimos narių ir (ar) individualius prižiūrimo vaiko poreikius, tarpininkauja jam ir vaikui kitose institucijose;

2.9 analizuoja mokymų budintiems globotojams aktualiomis temomis poreikį ir organizuoja minėtus mokymus (ne mažiau nei 16 valandų per metus);

2.10 teikia informaciją ir derina veiksmus su budinčiu globotoju dėl vaiko susitikimo su tėvais, artimais giminaičiais ir su fiziniais asmenimis, emociniais ryšiais susijusiais su vaiku, tvarkos ir Plano įgyvendinimo eigos, pokyčių ir įgyvendinimo, padeda budinčiam globotojui ir jo prižiūrimam vaikui pasiruošti susitikimui su tėvais, artimais giminaičiais ir su fiziniais asmenimis, emociniais ryšiais susijusiais su vaiku, ir organizuoja pagalbą budinčiam globotojui ir budinčio globotojo prižiūrimam vaikui po šių susitikimų.

2.11 Globos koordinatorius, koordinuodamas pagalbą globėjams (rūpintojams), šeimynų dalyviams ir įtėviams, kartu su globėju (rūpintoju), šeimynos dalyviais ar įtėviais:

2.12 apgyvendinus vaiką globėjų (rūpintojų) šeimoje ar šeimynoje dienos užmezga kontaktą su globojamu (rūpinamu) vaiku, jo globėju (rūpintoju), šeimynos dalyviais bei su kartu gyvenančiais jų šeimos nariais ar per 30 kalendorinių dienų nuo įtėvių prašymo teikti koordinuotą pagalbą gavimo dienos kartu su kitais globos centro specialistais įvertina visus globojamo (rūpinamo) ar įvaikinto vaiko individualius poreikius bei sudaro pagalbos planą;

2.13 peržiūri pagalbos planą atsiradus reikšmingų aplinkybių ar naujų pagalbos poreikių, turinčių įtakos Plano įgyvendinimui arba kokybiškam paslaugų teikimui, arba jiems pasikeitus ir jį analizuoja;

2.14 jei vaikui nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) ar jis įvaikintas ir jei yra įtėvių prašymas teikti koordinuotą pagalbą, organizuoja kitų specialistų (psichologo, VVTAĮT atestuoto asmens ir kt.) pagalbą, teikia konsultacijas ir (ar) emocinę paramą globėjams (rūpintojams), šeimynos dalyviams, įtėviams ir globojamiems (rūpinamiems) bei įvaikintiems vaikams, tiesiogiai ir (ar) ryšio priemonėmis (telefonu, el. laiškais, pokalbių programėlėmis ir kt.) palaiko ryšį su jais;

2.15 jei vaikui nustatyta laikinoji globa (rūpyba), organizuoja kitų specialistų (psichologo, VVTAĮT atestuoto asmens ir kt.) pagalbą, palaiko ryšį su jais, teikia konsultacijas ir (ar) emocinę paramą globėjams (rūpintojams), šeimynos dalyviams ir globojamiems (rūpinamiems) vaikams;

2.16 tiesiogiai ir (ar) ryšio priemonėmis (telefonu, el. laiškais, pokalbių programėlėmis ir kt.) palaiko ryšį su globėjais (rūpintojais), šeimynos dalyviais ir jų globojamais (rūpinamais) vaikais;

2.17 reguliariai organizuoja psichologo pagalbą šeimynos dalyviams, globėjui (rūpintojui) ir jo globojamam (rūpinamam) vaikui, įtėviams ir jų įvaikintam vaikui, jei yra prašymas teikti koordinuotą pagalbą;

2.18 teikia informaciją ir derina veiksmus su globėju (rūpintoju), šeimynos dalyviais dėl susitikimų su tėvais, artimaisiais giminaičiais ir su fiziniais asmenimis, emociniais ryšiais susijusiais su vaiku, Plano įgyvendinimo eigos, pokyčių, taip pat padeda globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams bei globojamam (rūpinamam) vaikui pasiruošti susitikimui su tėvais, artimaisiais giminaičiais ir su fiziniais asmenimis, emociniais ryšiais susijusiais su vaiku, po susitikimų organizuoja pagalbą globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams bei globojamam (rūpinamam) vaikui;

2.19 esant poreikiui, padeda globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams pasiruošti atstovauti vaikui teisėsaugos ar kitose institucijose;

2.20 atsižvelgdamas į individualius globėjo (rūpintojo), šeimynos dalyvių ir (ar) vaiko poreikius, jiems tarpininkauja kitose institucijose.

2.21 Rengia budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), šeimynos dalyvių, įtėvių bylą.

2.22 vertina budinčio globotojo vykdomos vaiko priežiūros veiklos kokybę;

2.23 Centro naudojamoje dokumentų valdymo sistemoje Kontora (toliau – Kontora) siunčia parengtus raštus, susipažįsta su jam vizuotais direktoriaus įsakymais, kitais dokumentais, kurie Kontoroje nukreipti jam susipažinimui, vykdymui.

2.24 Naudoja SPIS programą budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), šeimynų dalyvių paieškai ir kt. priskirtoms funkcijoms.

2.25 Yra atsakingas už globos viešinimą medijose, viešinimo strategijų, planų kūrimą ir vykdymą.

2.26 Dalyvauja įstaigos veiklos programų, planų rengime ir vykdyme.

2.27 Kelia savo profesinę kvalifikaciją.

2.28 Globos koordinatorius vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas;

2.29 Įstaigoje numatyta tvarka atsiskaito už savo veiklą, analizuoja ir tobulina savo darbą;

2.30 Vykdo kitus Tauragės šeimos gerovės centro direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo socialiniams reikalams pavedimus, kurie neperžengia globos koordinatoriaus kompetencijos ribų ir neprieštarauja LR teisės aktams.

 • Papildoma informacijaPretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
  • prašymą dalyvauti atrankoje;
  • asmens tapatybės dokumento kopiją;
  • Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  • gyvenimo aprašymą ;
  • B kategorijos vairuotojo pažymėjimo kopiją.
  • Dokumentus ir prašymą dalyvauti atrankoje pateikti el. paštu direktorius@tauragessgc.lt arba kitais būdais pristatyti į Tauragės šeimos gerovės centro 7 kabinetą adresu: K. Donelaičio g. 21, Tauragė iki 2024-02-27 17.00val.
   Pretendentams el. paštu bus praneštas atvykimo į pokalbį laikas.Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.
Atlyginimas (bruto):
Darbo užmokestis – nuo 1642.56 iki 1981.79 pareiginė alga neatskaičius mokesčių, priklausomai nuo profesinio darbo patirties (metais).
Skelbimas paskelbtas:
Skelbimas galioja iki:
2024-02-27

Tel. pasiteiravimui 8 676 98508.

Skip to content