Menu Close

Tauragės šeimos gerovės centras ieško individualios priežiūros darbuotojo/os!

Tauragės šeimos gerovės centras ieško individualios priežiūros darbuotojo/os!

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

1.1. turėti socialinio darbuotojo padėjėjo ar lankomosios priežiūros darbuotojo, ar individualios priežiūros darbuotojo kvalifikaciją arba socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka išklausęs 40 akademinių valandų įžanginius mokymus;

1.2. darbuotojas turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialines paslaugas, jų teikimo organizavimą, išmanyti raštvedybos taisykles;

1.3. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

1.4. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologinėmis ir ryšio priemonėmis (Microsoft Office programiniu paketu, interneto naršyklėmis, elektroninio pašto programomis, Dokumentų valdymo sistema);

1.5. būti komunikabilus, iniciatyvus, pareigingas;

1.6. sugebėti sukurti bendradarbiavimo su klientu santykius, į jo socialinių problemų sprendimą įtraukti jį patį, jo šeimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

2.Šias pareigas einantis darbuotojas teikia paslaugas šeimoms, auginančioms vaiką(-us) iki dviejų metų amžiaus arba neįgalų vaiką (-us) iki trejų metų amžiaus ir kitais atvejais, bei pagal poreikį kitoms šeimoms ir vykdo šias funkcijas:

2.1.vadovaujantis žmogiškomis vertybėmis, abipusės pagarbos, tarpusavio bendradarbiavimo principais teikia socialinę pagalbą šeimoms jų socialinėje aplinkoje, susitinkant su šeima socialinių paslaugų įstaigoje, seniūnijoje ar kitose sutartose vietose, palaikant kontaktą su šeima kitomis priemonėmis, pavyzdžiui, telefonu;

2.2. kokybiškai teikia socialinės priežiūros šeimoms paslaugą:

2.2.1. bendravimas, informavimas;

2.2.2. maitinimo organizavimas, (jei maistą pristato kitos tarnybos) maisto produktų pirkimas kartu su klientu, pagalba ruošiant maistą kartu su klientu;

2.2.3. pagalba buityje ir namų ruošoje (kartu su klientu skalbiant, tvarkant namus, apsiperkant ir kt.); pagalba mokant mokesčius;

2.2.4. palydėjimas į įvairias įstaigas;

2.2.5. kasdienių asmens higienos įgūdžių ugdymas ir palaikymas;

2.2.6. skatina asmenį  būti  kuo daugiau savarankišku, sudaro sąlygas stiprinti jo savitvarkos gebėjimus ir savarankiškumą;

2.2.7. padeda plėtoti ir stiprinti asmens socialinius ryšius su šeimos nariais ar artimaisiais giminaičiais, skatina pagarbių santykių su šeimos nariais palaikymą ir kt.;

2.3. informuoja socialinį darbuotoją ir (ar) atvejo vadybininką apie problemas, kylančias teikiant paslaugas; apie vaiko teisių pažeidimus šeimoje;

2.4. dirba komandoje su socialiniu darbuotoju ir atvejo vadybininku; taiko komandinio darbo principą, užtikrinant kompleksinį asmens/šeimos poreikių tenkinimą, bendrauja ir bendradarbiauja su kitomis institucijomis, įstaigomis;

2.5. reaguoja į paslaugų gavėjų, šeimos narių skundus, pasiūlymus; apie juos informuoja socialinį darbuotoją ir (ar) atvejo vadybininką, kad būtų užtikrinta operatyvi, geranoriška pagalba, sprendžiant problemas;

2.6. teikia vaiko(-ų) priežiūros paslaugą kliento namuose ir (arba) socialinių paslaugų įstaigoje tuo metu, kai klientui teikiama kita paslauga (psichologo, konsultanto, mediko; kai klientas turi dalyvauti individualiuose ar grupiniuose užsiėmimuose (pvz. pozityvios tėvystės) ar kt.);

2.7. pagal poreikį dalyvauja atvejo nagrinėjimo posėdžiuose, bendradarbiauja ir veikia kartu su socialiniu darbuotoju ir atvejo vadybininku organizuojant, planuojant ir teikiant paslaugas, teikia siūlymus atvejo vadybininkui dėl pagalbos šeimai efektyvumo, atsižvelgiant į pakitusius šeimos poreikius ir (ar) pakitusią šeimos situaciją, dėl pagalbos plano tikslinimo; keičiasi informacija apie situaciją šeimoje su atvejo vadybininku, informuoja jį apie pokyčius šeimoje;

2.8. periodiškai tobulina savo profesinę kompetenciją ne mažiau kaip 16 akademinių valandų per kalendorinius metus. Nuolat siekia atnaujinti savo teorines socialinio darbo žinias ir praktinius socialinio darbo įgūdžius bei gebėjimus;

2.9. vykdo kitus Tauragės šeimos gerovės centro direktoriaus, direktoriaus pavaduotojos, atvejo vadybininkių nenuolatinio pobūdžio pavedimus savo kompetencijos ribose; vykdo kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas;

2.10. nustatyta tvarka atsiskaito už darbą; paruošia pildomus dokumentus saugojimui ir perdavimui į archyvą pagal Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus.

Papildoma informacija

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą dalyvauti atrankoje;
  • asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
  • gyvenimo aprašymą;
  • B kategorijos vairuotojo pažymėjimo kopiją.

Dokumentus ir prašymą dalyvauti atrankoje pateikti el. paštu direktorius@tauragessgc.lt arba kitais būdais pristatyti į Tauragės šeimos gerovės centro 7 kabinetą adresu: K. Donelaičio g. 21, Tauragė iki 2024-02-15  16 val.

Pretendentams el. laišku bus praneštas atvykimo į pokalbį laikas.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Atlyginimas (bruto):
Darbo užmokestis – nuo 1356,90 Eur.
Skelbimas paskelbtas:
Skelbimas galioja iki:
2024-02-15
 

Tel. pasiteiravimui 8 676 98508.

Skip to content