Menu Close

,,Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-01-0001

Paslauga: Bandomosios budinčių globotojų veiklos užtikrinimo paslaugos  Tauragės  regione
Paslaugos trukmė: 14 mėnesių
Sutarties pabaiga: 2019 m. rugsėjo 30 d.

 

   Bendra informacija apie teiktas paslaugas

Bandomąsias budinčių globotojų veiklos užtikrinimo paslaugas Tauragės šeimos gerovės centras  pagal 2018 kovo 30 d. sudarytą jungtinę veiklos sutartį teikė su partneriais: Šilalės rajono socialinių paslaugų namais ir Viešąja įstaiga „Jurbarko socialinės paslaugos“.

   Tauragės šeimos gerovės centras globos centras  paslaugas 3 budinčioms globotojoms teikė nuo 2018 rugpjūčio 1 d. iki 2019 rugsėjo 30 d. Per šį laikotarpį budinčios globotojos globojo 13 vaikų, kurie buvo atvežti iš nesaugios aplinkos, dėl tėvų girtavimo, smurto ar trumpam apgyvendinami kriziniu laikotarpiu. 8 vaikai buvo grąžinti į šeimas, 1 perduotas nuolatiniam globėjui, 4 – vis dar laikinojoje globoje pas budinčias globotojas.

   Šilalės rajono socialinių paslaugų namai paslaugas teikė nuo 2018-08-16 iki 2019-09-30. Paslaugų gavėja buvo 1 budinti globotoja, prižiūrimų vaikų skaičius per tą laikotarpį buvo 8. Vaikai buvo atvežti iš nesaugios aplinkos, vėliau grąžinti į šeimas.

   VŠĮ „Jurbarko socialinės paslaugos“ budinčių globotojų palaikymo paslaugas nuo 2018-08-07 iki 2019-09-30 Jurbarko rajone teikė 2 budinčioms globotojoms, prižiūrimų vaikų buvo 3. Vaikai atvežti iš nesaugios aplinkos. 1 grąžintas į šeimą, 1 pakeistas globėjas, 1 vis dar laikinojoje globoje pas budinčią globotoją.

Budinčios globotojos projekto metu buvo informuojamos, konsultuojamos, joms ir globojamiems vaikams teikiamos individualios psichologo konsultacijos, laikino atokvėpio paslaugos.  Buvo tarpininkaujama ugdymo, medicinos ir kitose įstaigose. Organizuojami vaikų ir jų biologinių šeimų susitikimai.

Pagal susitarimą buvo organizuojami bendri grupiniai užsiėmimai:
5 supervizijos, 9 savitarpio pagalbos grupės, 2 meno terapijos, 8 mokymai/seminarai temomis: „Kaip suprasti vaiko pasaulį“, „Kaip vaikai mokosi gyventi“, „Žmogaus savasties komponentai“, „Elgesio sutrikimų ir elgesio modeliavimo skirtumai“, „ Psichologinis aikido šeimoje“, „Lytinio auklėjimo iššūkiai skirtingose amžiaus grupėse“, „Emocinis intelektas“, Streso valdymas, atsipalaidavimo technika“. Vyko globėjų dienos šventė su edukacija ir užimtumu globojamiems vaikams.

Projekto metu budinčios globotojos buvo aktyvios paslaugų gavėjos: noriai priimdavo pagalbą, pačios atvirai išsakydavo, kokios pagalbos/paslaugų joms ir jų prižiūrimiems vaikams trūksta. Projekte dalyvavusios globotojos aktyviai dalyvavo grupiniuose užsiėmimuose, mokymuose, dalinosi savo gerąja patirtimi bei kylančiais sunkumais, prižiūrint be tėvų globos likusius vaikus.

Buvo pastebima savitarpio pagalbos ir supervizijų nauda, kurią įvardino ir budinčios globotojos. Grupinių užsiėmimų metu buvo dalinamasi patirtimi, sunkumais, sprendimais ir pan., globotojos pastiprindavo viena kitą. Naudingi buvo ir mokymai įvairiomis, aktualiomis temomis. Globotojos ne tik įgavo naujų žinių, bet ir pamodeliuodavo užsiėmimų metu galimas (esamas) situacijas, ieškodavo atsakymų. Tarp budinčių globotojų užsimezgė ryšys, jos tarpusavy bendrauja, bendradarbiauja, tariasi ir ne užsiėmimų metu. Pageidaujamas paslaugų tęstinumas.

  • D.Poškos. g 26, Tauragė

  • 8 446 61575

  • Socialinė darbuotoja atliekanti globos centro koordinatoriaus funkcijas Aušra Partsvania

Skip to content